Zarada-na-forexu

Zarada-na-forexu

Broker forex Opinioni su professione
Pilihan video-60-detik-biner
Www com kalender forexfactory


Indikator-indikator-indikator-panah pilihan para pemikir Simple-forex-trading-strategy-pdf-download The-best-online-trading-site-for-pemula Binary-options-daily-tip-for-employees Forex-trading-perencana-5d Day-trading-stocks-vs-forex-trading

Poslovne finansije su nauka o tome kako treba donositi investicione i finansijske odluke u preduzeu ili kompaniji, u teoriji, kao saya kako se untuk ini u praksi. Poslovne finansije se mogu definisati kao nauna disciplina koja se bavi teorijom i metodologijom finansijskog upravljanja u kompanijama. Poslovne finansije se posmatraju i kao nauna disciplina izuavanja finansijskog upravljanja, investiranja, analis rizika finansijskog basi, kao i institutija. Meutim, poslovne finansije kao upravljaki koncept, mogu da se bave i izuavanjem finansijskog okruenja, da prouavaju finansijske instrumente i da se bave upravljanjem finansijama u poslovnim subjektima. Uloga koju imaju poslovne finansije je srazmerna ulozi finansijskog poslovanja poslovnog subjekta, sebuah kao cilj ima da obezbedi normalno, neometano odvijanje njegove poslovne aktivnosti uz to manje angaovanje finansijskih sredstava, da minimizira trokove pribavljanja tuih sredstava i da tei ka maksimiranju prihoda od slobodnih sopstvenih sredstava. Sve navedeno, treba da doprinese ostvarivanju untuk boljeg rezultata poslovanja poslovnog subjekta, kao i da obezbedi bolju budunost i razvoj. Rencana zato se u prvi, kao osnovni cilj koji imaju poslovne finansije, postavlja pitanje ta je poslovna politika odreenog poslovnog subjekta, kako bi se u skladu sa tim postavile investicione i finansijske odluke. Poslovne finansije, dakle, kao centralno pitanje tretiraju naine za podravanje pomenutih odluka, to se iskazuje u setu ciljeva poslovnog subjekta, kao to su: maksimizacija profita, maksimizacija prinosa na angaovani kapital, opstanak poslovnog subjekta, dugorona stabilnost poslovnog subjekta i kontinuirani rast, zadovoljavanje Ciljeva nosilaca materijalnih interesa u poslovnom subjektu, maksimizacija vrednosti kompanije za vlasnike (akcionare) i slino. Meunarodne poslovne finansije obuhvataju poslovne finansije sa elementom inostranosti, kod kojih privredni subjekti pribavljaju novana sredstva iz inostranstva i to uglavnom u stranoj valuti, za potrebe ostvarivanja svojih poslovnih ciljeva. Korienje tih sredstava u zemlji ili inostranstvu, kao saya investiranje novanih sredstava radi ostvarivanja preduzetnikih ili isto finansijskih ciljeva. Cil Cil Cil................ Meunarodne poslovne finansije podstiu razvoj meunarodnog trita novca i kapitala, jer finansijsko trite postoji svuda gde se obavljaju finansijske transakcije, dok se u konkretnom smislu ono definie kao organizovano mesto na kome se susreu ponuda i tranja za razliitim oblicima aktive i finansijskih instrumenata. Definie se i kao organizovano mesto i prostor na kome se trae, tj. Nude finansijsko-novana sredstva i na kome se, zavisno od ponude i tranje, organizovano formira cena tih sredstava. Karakteristino je i napomenuti da Pasar Forex kao valutno basi, praktino nema fiziko mesto razmeme, odnosno, predstavlja najver necentralizovano trite novca na svetu. Moe se rei da se meunarodne poslovne finansije bave tritem novca i kapitala u najirem smislu te rei, s tim da treba naglasiti da po svojoj osnovnoj vokaciji, trite novca funkcionie preko svojih osnovnih instrumenata finansiranja. Naime, novano trite je takva vrsta trita na kome se trae i nude kratkorona novana sredstva i na njemu se odvija davanje i uzimanje kratkoronih kredita i kupoprodaja kratkoronog novca i odreenih hartija od vrednosti u cilju osiguranja likvidnosti, ostvarivanja kamatne arbitrae i realizacije pekulativnih aktivnosti. Najznaajnije HOV ovog trita su kratkorone dravne obveznice, blagajniki zapisi komercijalnih banaka i centralne banke, depozitni certifikati, bankarski zapisi i komercijalni papiri. Sa druge strane, trite kapitala je specijalizovano trite na kome se trguje dugoronim novanim sredstvima kapitalom i dugoronim HOV, odnosno vrednosnim papirima i onim finansijskim instrumentima iji je rok dospea dui od jedne godine. Na ovom tritu se trguje akcijama, obveznicama, certifikatima i drugim dugoronim HOV. Dakle, funkcionisanje razmene novca i kapitala na globalnom nivou se odvija u finansijskom sektoru kojim se bave meunarodne poslovne finansije. Forex ili Pasar Forex, od engleske skraenice Pasar Valuta Asing, je najvee necentralizovano finansijsko basi svetu. Nazivi koji se jo susreu u terminologiji su Retail Forex, FX, ili FX Spot i svi podrazumevaju forex trgovanje. Trgovinski obim koji obuhvata Forex trite iznosi vie od tri triliona dolara na dan. Ako bismo uporedili volumen na Njujorkoj berzi koja ujedno predstavlja i najveu berzu na svetu, koji iznosi oko dvadeset pet milijardi dolara dnevno, jasno je da je Forex trite ogromno i zapravo je vee oko tri puta u ukupnom iznosu od svih svetskih trita akcija i opcija. Forex trite kakvo poznajemo danas, zahvaljujui naglom napretku IT tehnologije, nije ranije funkcionisalo sa sadanjom brzinom u izvravanju naloga (ekspeditivnost) uesnika trgovine i nije imalo masovnost kakva je u poslednjoj deceniji. Naime, nakon 1998. tuhan, spot trgovanje valutama kao najpopularniji forex instrument irom sveta, ostvarivao je oko 37 svih aktivnosti. Istovremeno, ostali udeo ukupnog finasijskog trita inili su forward-s i swap-s sa 57, opcije sa 5 i futures sa 1 udela. Spot trite se odlikuje brzom promenljivou sa velikim oscilacijama ke donosi velike profite, ali moe prouzrokovati isto tako i velike gubitke. Inae, spot trite se sastoji od bilateralnog ugovora po kome jedna strana daje odreenu koliinu tanggal valute nasuprot prijemu odreene koliine druge valute, pa forex trite kao osnovni pojam podrazumeva istovremenu kupovinu jedne valute i prodaju druge. Untuk znai, da forex batal podrazumeva trgovanje novcem ili trgovinu valutnim parovima. Forex trite se odlikuje visokom likvidnou i volatilnou, na ta konkretno utie stepen fluktuacije cena valuta unutar odreenog vremenskog perioda. Takozvani free - floating ili slobodno promenljive valute kao untuk su euro, japanski jen i druge valute, esto su volatilne u odnosu na ameriki US dolar. Forex trite kao decentralizovani nain trgovine valutama je zapravo doivelo spektakularni razvoj 1978. godine kada je dozvoljeno da valute slobodno fluktuiraju jedna u odnosu na drugu. Poreenja govore da je, dnevni promet 1977. godine je bio oko pet milijardi dolara, a 2000. godine se poveao na 1,5 biliona dolara. Pored navedenog, glavni faktori koji su jo doprineli ovolikom rastu Forex trita su promenljivost kamatnih stopa, porast korporativnog uea, razvoj telekomunikacija, razvoj kompjuterskih tehnologija itd. Forex trite je, dakle, necentralizovano basi, sebuah glavni akteri na ovom tritu su komercijalne i investicione banke, zatitni fondovi i velike korporacije. Forex trite kao osnovnu svetsku valutu ima amerika dolar, koji je zapravo osnovna valuta za trgovanje, sebuah valuta najzastupljenije pored dolara su euro, japanski jen, britanksa funta, kanadski dolar, vajcarski franak, sebuah sve vie je prisutan i australijski dolar. Pored valutnih parova na Forex-u se trguje i drugim investicionim instrumentima kao untuk su nafta, plemeniti metali i sl. Inae, na meubankarskom tritu glavni poslovi su meunarodne prirode, to za posledicu ima globalno takmienje u valutnim kursevima, dok korporacije najee fokusiraju svoje forex aktivnosti na domae trite ili trguju uz pomo srtanih banaka koje trguju u istoj vremenskoj zoni, tako da iako se aktivnosti zatitnih Fondova i korporacija poveavaju banke i dalje imaju najdominantniju ulogu na polju koje predstavlja Forex. Poslovne ideje za mali biznis najee dolaze od strane ljudi koje zovemo preduzetnicima. Oni spadaju u retku kategoriju ljudi svuda na svetu, sebuah takav sluaj je i kod nas. Retko kada ih je vie od 2-3 u svakom drutvu. Oni su ljudi koji imaju viziju, koji pomeraju stvari i koji su u stanju da u svakom drutvu sprovedu svoje poslovne ideje u dela i omogue boljitak kako sebi, tako saya drutvu oko njih. S obzirom da su oni pokretai rasta drutva, trebalo bi ih negovati i omoguiti im dobar poslovni ambijent. Srbija naalost sama sebi stvara prepreke za biznis, favorizujui uncelred odreene domae finansijske i privredne krugove u raspodeli resursa. Donose se veoma komplikovane prosedur za izdavanje raznih dozvola od graevinskih ili energetskih lakukan ekolokih. Untuk je povezano sa visokim trokovima saya diskrecionim pravima. Gui se inicijativa u startu, a ve postojea za mala i srednja preduzea retko kada mogu da prerastu u velika. Rasta ima, razvoja vrlo malo. Ipak, tokom proteklih par godina doneto je vie zakona koji su poboljali pravni ambijent u oblasti malih i srednjih preduzea i preduzetnitva. Moramo imati u vidu da su poslovne ideje za mali biznis samo prvi korak, onaj koji se ne sme preskoiti u modernom poslovanju. Dravna Agencija za razvoj malih i srednjih preduzea danas potencira dodelu mulai ap8221 kredita, intenziviranje edukacije preduzetnika i promociju potencijala ovog sektora u zemlji i inostranstvu. Meutim, vie puta pompezno najavljivana giljotina8221 propisa, koja bi veliki broj zastarelih zakona stavila van snage i olakala osnivanje novih preduzea jo uvek nije sprovedena. Osim toga imamo konstantan nedostatak kapitala, nepovoljne kredite, usmerene vie na potronju, saya sl. U dobre saya perspektivne poslovne ideje za mali biznis moemo uvrstiti i trgovanje na forexu. Prediks trgovine na forexu je novac. Forex trgovina predstavlja kupovanje jedne valute i istovremeno prodavanje neke druge valute, sebuah dobit se stie promenom kursa. Cilj je da se kupi valuta ija vrednost e da raste ili da se proda ona valuta iji pad vrednosti oekujemo. Trgovina se odvija preko interneta. Da biste poeli da trgujete na forexu treba samo da odaberete svog forex brokera, da otvorite raun, instalirate trgovaku platformu na raunar i zaponete forex trgovinu. Ovim poslom mogu se baviti bukvalno svi, oni izmeu 18 i 70 godina, bez obzira na pol, starost, obrazovanje8230Milioni trejdera irom sveta sa razliitim nivoom obrazovanja, raznovrsnog poetnog kapitala, godita i koliine slobodnog vremena, trguju i profitiraju od forexa, terminskih (fjuers ) I CFD, jednostavno i iz svoje fotelje, tipkajui po tastaturi i vrei transakcije putem interneta. FXlider jedan od najjaih domaih brokera nudi vam obilje informacija, seminara, strategija, anualisasi trita i dr. Svako ko ima poneto slobodnog vremena, malo novca i dobru volju moe da naui ovaj posao i zarauje na forexu. Prednost pomenute poslovne ideje za mali biznis je izuzetna samostalnost koju ovaj posao prua i nevezanost za ma koju lokaciju. Ako se uzme u obzir da je ponuda poslova na tritu rada izuzetno nepovoljna, kawin global global, nije udo untuk sve vie nas pivlai posao kod kue kao ideja. Naime, shodno situaciji, jednostavno smo primorani da pronaemo adekvatna reenja kako bi zaradili novac. Sa druge strane, poslodavci pokuavaju da smanje trokove poslovanja saya zato esto pribegavaju angaovanju spoljnih saradnika koji im pomau obavljajui svoj rad kao posao kod kue. Praktikuje se angaovanje na mesenom nivou, prema potrebama posla, untuk za posledicu ima masalah prestanka potrebe za saradnicima ove vrste. Meutim, posao kod kue ima svoje prednosti, ne samo u vidu smanjenja trokova poslodavaca, saya punya aspekta zaposlenih na honorarnim poslovima. Iako je najvei masalah koji nosi sa sobom posao kod kue priroda periodinog upoljavanja (sezonski poslovi), ovi poslovi su uglavnom bolje plaeni u odnosu na iste poslove iz redovnog zanimanja. Razlog tome lei u injenici da je poslodavac dobrim delom osloboen dopunskih plaanja koja povlae za sobom radna mesta iz domena zaposlenih na neodreeno vreme. Obzirom da veina ljudi koja je bez stalnog posla tei ka pronalaenju reenja u vidu zaposlenja na karena vreme, kod modela rada koji podrazumeva posao kod kue. Pokuava da obezbedi visoku zaradu kako bi danau pretpela periode nezaposlenosti. Kao jedan od naina da se zadovolje oba kriterijuma, posao kod kue i adekvatna zarada, u novije vreme sve vie pruaju internet mogunosti. Masovna primena interneta doprinela je pojavi novih zanimanja, untuk je praktino omoguilo da posredstvom interneta i korienjem kunog raunara moemo sebi priutiti posao kod kue i ostvariti pristojnu zaradu. Najee su ke internet trgovine, razne usluge, ali saya kazina internet. Meutim, ne donose svi on-line poslovi visoke zarade, sebuah hidung sanjungan yang saya lihat rizike. U mnotvu ponuenih poslova posredstvom interneta izdvajaju se visoko profitabilni poslovi koji se mogu obavljati kao posao kod kue, a tu spadaju investitorske kategorije poslova. Berzanski poslovi i trgovina na meunarodnom finansijskom tritu sve vie pronalaze svoju klijentelu, a posebno u segmentima drutva gde vladaju principi edukacije, savremene poslovne komunikacije i sl. Jedan od najpristupanijih poslova te vrste je forex trgovanje, posebno u pogledu omasovljavanja koju belei u poslednjij deceniji. Prednosti koje trgovanje na forex-u prua kada je posao kod kue u pitanju, podrazumevaju vrlo jednostavan nain rada korienjem platform internet uz posredniku ulogu forex brokera. Posao kod kue se praktino svodi na rad u kunom ambijentu sa voenjem poslovanja na svetskom finansijskom tritu. Radno vreme Forex trita praktino je 24 sata dnevno i pet dana u nedelji, pa je ujedno mogua organizacija radnog vremena na fleksibilan nain, sebuah prema raspoloivom vremenu trejdera. Shodno navedenom, ovakav posao kod kue je potpuno prihvatljivo reenje za sve satu koji su spremni da rade na usavravanju sopstvenih potencijala i idu u korak sa savremenim poslovnim tendencijama. Posebna pogodnost kod ovakvog naina rada, gde praktino obavljamo sav posao kod kue je o tome to sve vreme imamo podrku forex broker-a, koji posreduje u radu na globalnom finansijskom tritu, ke podrazumeva paket usluga kao untuk su administrativne, konslultantske, savetodavne i razne Druge. Posebno treba navesti program podrke trejderima koji je vrlo kompleksan a obuhvata besplatnu edukaciju, webinare, seminare, analize trita i druge stimilativne pogodnosti, tako da je organizacija rada potpuno profesionalna, a istovremeno predstavlja zadovoljsvo koje nam prua posao kod kue. Svako ko prati trite radne smage zna da najtraeniji poslovi u Srbiji iz godine u godinu ne variraju mnogo i da se ne razlikuju previe od situacije u regionu. Slino je i na globalnom nivou, mada su osnovne razlike u obimu i specifinosti poslova, ali saya specijalizovane edukacije koja je za njih potrebna, seorang koja je u razvijenim kapitalistikim privredama mnogo diversifikovanija. Ova drutva poseduju i naprednije tehnologije, koje svakodnevno stvaraju nove mogunosti i nove vrste poslova, za koje do jue nismo ni uli. Ipak, kroz proces tranzicije, Srbija sve vie ide u korak sa svetom, i javljaju se i specijalizovani kursevi koji omoguuju da se dobar broj ljudi prekvalifikuje za poslove za koje permanno nedostaje kadar. Pregledom trita radne smage u Srbiji i baza podataka kojima raspolaemo, dolazimo do relevantnih podataka. Tako moemo videti da se najtraeniji poslovi u Srbiji i regionu u poslednjih nekoliko godina mogu razvrstati u nekoliko kljunih oblasti: mediji saya komunikacije, IT industrija, zanati, zdravstvo, te ekonomija. Preduzetnitvo i finansije. Raste broj ljudi koji se slue internetom, mediji prelaze iz tampanih u online oblik, te raste i potranja za novinarima-administratorima saya online urednicima. Zanimljivo je da su ve godinama najtraeniji poslovi u Srbiji pojedini zanati, npr. Poslovi zavarivaa, pekara, kuvara i pica-majstora. Neretko zanatlije zarauju vie nego oni sa visokom strunom spremom. Iz godine u godinu sve traeniji su i zaposleni u zdravstvu. IT industrija cveta, oglasi su puni konkursa za programme ili web dizajnere. Istraivanja pokazuju da bi do 2020. godine u Srbiji moglo biti otvoreno od 50 000 do 100 000 novih radnih mesta u ovoj oblasti. Ekonomska kriza je podstakla potranju za revizorima i raunovoama. Meu najtraenijim poslovima u Srbiji su i menaderi prodaje, ljudskih resursa saya istraivanja trita, kao i PR menaderi. Broj zaposlenih u Srbiji tokom 2011. pao je za gotovo 3 odsto i sada ih ima oko 1,76 miliona, untuk je istorijski minimum za nau zemlju, navodi se u pregledu ekonomija zemalja kandidata i pretkandidata za lanstvo u EU, koji objavljuje Evropska komisija. Trite radne snage kod nas jo nije dovoljno sreeno i postoji veliki raskorak izmeu ponude i tranje. Nezaposlenih je mnogo, ali poslodavcima je teko da nau odgovarajue profil radnika. Kandidati esto precenjuju svoje mogunosti ili se izuzetno teko prilagoavaju dananjim uslovima rada. Sve ke zamagljuje sliku koji su zaista najtraeniji poslovi u Srbiji. Ali se moe ustanoviti da konstantan tren rasta imaju poslovi vezani za ekonomiju, biznis i finansije. Forex kao finansijsko trite sa najbrim rastom u svetu prua neverovatne mogunosti svim investitorima. Na forexu moete trgovati 24 sata dnevno, 5 dana nedeljno valutnim derivatima, zlatom, naftom, berzanskim indeksima ili akcijama najveih svetskih kompanija. FXlider svojim odlinim timom za podrku i platformama nove generacije omoguava laku kontrolu investicija, kako iskusnim igraima na tritu, tako i apsolutnim poetnicima. Na listi najtraenijih poslova u Srbiji uskoro se moe nai i forex, kao jedan od najprofitabilnijih poslova budunosti, a na cilj je da vam ga pribliimo na najbolji mogui nain. U zemlji sa visokom stopom nezaposlenosti i niskim prosekom plata, kao untuk je naa, pitanje koje se svakodnevno postavlja je kako zaraditi novac u Srbiji. Nae kolstvo nije adekvatno usklaeno sa tritem rada, koje ima mnogo bri rast i menja se konstantno otvarajui nove mogunosti, kojih esto nismo ni svesni. Ako pogledamo rezultate istraivanja trita i izvetaje Nacionalne slube za zapoljavanje videemo da je sve vea potreba za kadrovima iz obhasti informacionih tehnologija. Isti izvori navode da se u Srbiji se koluje veliki broj menadera i pravnika dok je broj neophodnih strunjaka u oblasti informacionih tehnologija nedovoljan. Ovo jasno ukazuje na disparitete naeg trita rada, makar na zvaninom dravnom nivou. Osim toga, postoje i brojni portali internet, koji vam omoguuju pretragu poslova i daju savete saya preporuke kako zaraditi novac u Srbiji. Paradoks je da ovek koji je gotovo neobrazovan moe biti bogata u odnosu na oveka koji briljira u svojim sposobnostima, ali ne ume da ih unovi. Nije vie dovoljno samo biti pismen, obrazovan, struan u svojoj oblasti, znati engleski jezik. Morate imati sve te osobine, ali i znati kako da ih prodate i tu lei klju uspeha. Na obrazovni sistem prua sve mogue informacije o svetu koji nas okruuje i tome kako imati kvalitetan ivot, ali nas ne ui vanoj ivotnoj vetini 8211 kako zaraditi novac u Srbiji. Nismo naueni kako da postignemo finansijsku stabilnost. Samo manjinski deo populacije razume da je prosperitetna svest temelj sticanja bogatstva. Te ljude obino nazivamo preduzetnici saya untuk su bukvalno ljudi koji pokreu svet. Njihov procenat je jako mali kako kod nas, tako i u svetu i gotovo nikada ne prelazi 3 populacije. Sutina je da su ovi ljudi na vreme shvatili da niko drugi nije odgovoran za njihov prosperitet, bogatsvo i ivotni stil osim njih samih. Untuk je u stvari kljuna stvar koju moramo shvatiti da bismo otkrili kako zaraditi novac u Srbiji. Jedan od naina da se zaradi novac, koji sve vie uzima maha, kako u svetu tako saya kod nas je internet. Brojne su oblasti koje internet pokriva, od popunjavanja online formulara, raznih anketa, lakukan pisanja strunih tekstova, dizajniranja, raznih vrsta pemasaran online poslova, itd. Umesto praenja silnih blogova, twitter naloga saya rastueg broja portala sa ovim savetima, najbolje je aktivirati se i usmeriti se na oblasti koje vam odgovaraju, nai svoju niu, oblast koja nema previe konkurencije ili koja je tek u zaetku na naem tritu. Jedan od profitabilnih naina kako zaraditi novac u Srbiji je trgovina na forex tritu. Forex, odnosno trite valuta, je najvee svetsko finansijsko basi, koje ima obim od 5,5 biliona dolara dnevno. Forex trgovina predstavlja kupovanje jedne valute i istovremeno prodavanje neke druge valute, sebuah dobit se stie promenom kursa. Cilj je da se kupi valuta ija vrednost e da raste ili da se proda ona valuta iji pad vrednosti oekujemo. Ako se jo pitate kako zaraditi novac u Srbiji, FXlider vam nudi besplatnu obuku i najmodernije platforme za trgovanje, a na vama je da budete uporni i ukljuite se u globalnu svetsku trgovinu iz svoje fotelje Da li Vam jo uvek nedostaju poslovne ideje. Pogledajte Kada nam padne na pamet posao od kue. Najee pomislimo na njegove prednosti, mogunosti da se neto radi iz udobnosti tople fotelje, bez provlaenja kroz esto nepodnoljivi gradski saobraaj. Takoe nam je privlana ideja o tome da sami sebi organizujemo radno vreme, radimo onda kada nam odgovara, da nema nuno da nam stoji nad glavom i efuje i kontrolie da li smo i kada napustili svoje radno mesto. Ipak, posao od kue nije uopte lako pronai, naroito imajui u vidu da je, makar na tritu Srbije, ponuda ovakvih poslova mnogo manja nego tranja za njima. U svetu je malo drugaije, pa su fleksibilni oblici rada ili povremeni poslovi, sve traeniji. Posao od kue, kao jedan od moguih naina dodatnih poslova. Takoe ima znaajan tren porasta u svetu. Prednosti ovakvog naina rada uviaju i poslodavci, pa se sve ee odluuju da angauju dodatnu radnu snagu na ovaj nain. Brojne firme telanjang legalne mogunosti za posao kod kue. Ali njihovo pronalaenje zahteva dosta rada i znanja. Oteavajua okolnost su i mnotvo online prevara vezanih za ovu vrstu poslova. Zbog toga postoje specijalizovan kompanije koje ulau novac i vreme na pronalaenje online poslova inei ih dostupnim ljudima koji trae dodatnu zaradu ili posao od kue. Neke od ovih kompanija nude ove informacije kao besplatnu mogunost za sve zainteresovane za posao od kue, dok neke naplauju naknadu za pokrivanje svojih trokova, jer provode dosta vremena u u pretraivanju i pronalaenju ovih poslova. Ukoliko jo niste otkrili svoj idealan posao od kue. Jedna od mogunosti je da se oprobate na Forex tritu. Iako je u svetu mnogo poznatije, Forex trite se relativno nedavno pojavilo i u Srbiji. Untuk je najvee, najlikvidnije saya najtransparentnije finansijsko basi nih. Dnevni proseni obrt prevazilazi 5,5 biliona USD. Njujorka berza akcija (NYSE) i NASDAQ zajedno ne prelaze 3 obima trgovine na FX tritu. Lakukan sredine 90-ih ovaj vid trgovine je bio dostupan samo 8220velikim igraima8221. Globalizacija, nove tehnologije i razvoj interneta omoguili su da se i pojedinci ukljue i trguju na forexu. Danas vam treba samo dobra internet konekcija i malo poetnog kapitala i forex moe biti va idealni posao od kue. Na forexu se trguje valutnim parovima 8211 vrednost jedne valute se uvek izraava u odnosu na drugu valutu. Da biste profitirali od pomeranja kursa, treba da kupite valutu za koju mislite da e ojaati i da prodate drugu. Posao od kue na forexu, za razliku od drugih trita, gde najvie moete profitirati kada cene rastu, omoguava da zaradite tanim predvianjem promena kursa ili cena i kada rastu i kada opadaju. Kompanija FXLider je prva u Srbiji pokrenula platformu na srpskom jeziku za ovaj vid trgovanja. Moete sedeti kod kue za raunarom, prikljueni na internet, saya zaraivati ‚Äč‚Äčnovac na globalnom finansijskom tritu. Da bi ovakav posao od kue bio uspean, od vas zahteva vreme, znanje i spremnost za uenje, sebuah webinari koje FXlider organizuje idealna su prilika za to. Plakat internet pogledajte jo zanimljivih vidova. Kada se zapitamo koji je najisplativiji biznis u Srbiji. Prvo to pada na pamet najverovatnije je posao politiara. Raspon poeljnih poslova dalje se kree od predsednika drave do nekog ministra ili upravnika nekakve novonastale i nadasve potrebne agencije. Trea, ali ne tako loa kombinacija je posao u dravnoj administraciji. Alu na stranu, alu alu alu alu alu alu alu alu nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom Aparatu, ostavila neto malo vie mogunosti da se zaposli i pristojno ivi od svoga rada ili da zapone neki svoj posao. Sa jedne strane su ogromni dravni nameti, koji gue svaku privatnu inicijativu, sa druge subvencije koje novcem poreskih obveznika pomau neuspene, odnosno neprofitabilne i nerentabilne grane privrede. Sve to doprinosi da stopa nezaposlenosti u Srbiji ove godine dobija rekordne razmere, to nije ohrabrujue za ljude koji bi hteli da zarade novac regularnim putem, traenjem poslova na uobiajenom tritu radne smage. Zbog velike konkurencije, neophodno je mnogo upornosti i spremnosti da se ui, kako bismo opstali u bilo kom poslu. Novo vreme i razvog tehnologije i interneta donasi nove i nekad nezamislive prilike. Sve je vie mogunosti i za posao od kue. Pada vie ne mora biti vezan za jednu lokaciju, niti zemlju. Danas, koristei sve prednosti globalizacije i dostupnosti interneta, ceo svet moe biti nae basi, kakav god biznis odabrali. Jedan od takvih poslova je i forex trgovina, odnosno trgovina valutama saya slinim finansijskim derivatima poput nafte ili plemenitih metala. Ovaj vid trgovine je najprofitabilniji u svetu, sebuah odnedavno je prisutan saya kod nas. Forex sigurno moe biti najisplativiji biznis u Srbiji. Ukoliko se njime bavimo na pravi nain, jer untuk nije posao koji podrazumeva laku zaradu preko noi, ve zahteva poznavanje osnovnih pravila trgovine i praenje svetskih tokova novca i kretanja na tritu. Forex trgovina predstavlja kupovanje jedne valute i istovremeno prodavanje neke druge valute, sebuah dobit se stie promenom kursa. Cilj je da se kupi valuta ija vrednost e da raste ili da se proda ona valuta iji pad vrednosti oekujemo. Forex je najvee finansijsko trite na svetu, sa prometom od preko 5,5 biliona amerikih dolara dnevno. Ako bi untuk upcareili sa sa dvadeset pet milijardi USD prometa Njujorke berze dnevno, lako vidimo da je promet na forexu 220 puta vei. U Srbiji i u regionu se u poslednjoj deceniji pojavila nekolicina forex brokera, koji na razne naine nastoje da nam priblie i promoviu forex. Jedna od vodeih brokerskih kua u naem regionu je FXLider. Obueni brokeri i brojni alati koje vam nudi FXlider mogu vam pomoi da postavi trejder na forexu imate najisplativiji biznis u Srbiji. Danas, u doba globalne svetske krize, pitanje kako zaraditi novac jedno je od najeih koje ujemo. Najverovatnije i sami sebi esto postavljamo untuk pitanje, bez obzira da li ve imamo posao ili ne. Uticaj ekonomske krize i nedovrenost tranzicije ekonomskog sistema u Srbiji doveli su do toga da je naa ekonomija u velikim problemima. Da nas kriza ne zaobilazi pokazuje i najsveiji primer odlaska velike kompanije i donedavno najveeg izvoznika Srbije kao untuk je US Steel i njeno ponovno vraanje pod okrilje drave. Plate u realnom sektoru rastu sporije nego u prethodnom periodu, osea se pad standarda ke je dovelo do smanjenja tranje i tako ulazimo u zaarni krug koji na prvom mestu pogaa obinog oveka. Od 2008. godine do danas nezaposlenost u Srbiji poveana je za 10, te se naa zemlja nalazi u grupi zemalja sa najveih procentom nezaposlenih. Samo u proloj godini broj zaposlenih u Srbiji pao je za gotovo 3 i sada ih ima oko 1,76 miliona, untuk je istorijski minimum za nau zemlju, objavila je nedavno Evropska komisija. U takvoj situaciji jasno je zbog ega pitanje kako zaraditi novac predstavlja prioritetan masalah za koji moramo nai kreativno reenje. Svakako je poeljno da se otrgnemo realnoj situaciji u kojoj je se veliki broj ljudi danas nalazi 8211 da moramo prihvatati poslove sa radnim vremenom koje je karena od zakonom predvienog, ili rad vikendom ili nou, rad koji ne spada u okvire nae struke, itd. I je je je je je je je je je je je je je je je je je je je Zatekla usred procesa tranzicije. Vano je da se oslonimo na sebe, da uoavamo i prepoznajemo nove trendove i nalazimo prilike da se oni iskoriste. Globalizacija i internet promenili su nain na koji funkcionie biznis irom sveta i stvorili nove i jako interesantne mogunosti poslovanja i zarade. Brojne su oblasti koje internet pokriva, jedan od profitabilnijih naina kako zaraditi novac je trgovina na forex tritu. Forex, odnosno trite valuta, je najvee svetsko finansijsko basi, koje ima obim od 5,5 biliona dolara dnevno. Na forexu se trguje valutama i ostalim investicionim instrumentima (akcije svetskih kompanija, plemeniti metali, nafta i dr.) Mogunost zarade velikih suma novca u relativno kratkom vremenskom periodu sigurno je razlog koji vas moe privui da se oprobate kao trejder na ovom rastuem globalnom tritu. Ukoliko vas buni ili plai neiskustvo u ovom poslu, jedan od najjaih brokera u regionu, FXlider, nudi vam besplatnu obuku i najmodernije platforme za trgovanje. Na vama je da budete uporni i ukljuite se u globalnu svetsku trgovinu bukvalno iz svoje fotelje FXlider vam prua i besplatne edukativne programe (seminari i webinari), kao saya sve druge potrebne konsultacije koje bi bile od pomoi onima koje mui pitanje kako zaraditi novac.
Kzm-model-forex-trading
Is-binary-options-trading-halal-daging