Pekeliling cuti tanpa gaji belajar forex

Pekeliling cuti tanpa gaji belajar forex

Binary-options-daily-review
Forex point hyllie sweden
Penarikan valuta asing-perdagangan-besi


Sistem scalping-forex Bagan pilihan biner bebas Forex-trading-company-in-india Forex-trading-live-youtube Rumus rata-rata bergerak jmp Xtb-forex-demo-hesab─▒ ┬▒ -nedir

14. (a) Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawainya atas sebab-tempat persendirian yang mustahak. Jumlah cuti yang boleh diluluskan sebanyak 30 hari bagi tiap tiap tiap genap tahun perkhidmatan tidak melebihi 360 hari. Pemberian cuti tanpa gaji maulah mengikuti peraturan-peraturan seperti di (b) atau (c). Ketua Jabatan meluluskan cuti tanpa gaji. (13). (B) Cuti tanpa gaji kerana diri sendiri di dalam Malaysia boleh diluluskan bila pegawai itu sudah genap berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan dan dia sudah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan. Urusan sendiri di dalam Malaysia. (C) Cuti tanpa gaji kerana alamat sendiri di sesebuah negeri di luar indonesia diluluskan bila pegawai itu sudah memiliki perkhidmatan terus menerus tidak kurang dari 4 tahun dan dia sudah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan. Cuti ini tidak boleh lagi lagi lagi jadi 4 tahun sudah berlalu selepas cuti yang pertama itu. Urusan sendiri di luar indonesia. (D) Cuti tanpa gaji maulah dicatitkan dalam Kenyataan Perkhidmatan dan bukan dalam catitan cuti sahaja. Catitan dalam kenyatan perkhidmatan. Jika seseorang pegawai tidak hadir bekerja untuk sesuatu tempoh tanpa sesuatu yang ada pada posisi ketua jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu pasti berhak mendapatkan apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja Tiada gaji bagi tempoh tak hadir Bekerja tanpa cuti Suatu perakuan oleh Ketua Jabatan memperakui tempoh yang bagi pegawai itu tidak mendapat gaji dan emolumen di bawah perenggan (a) kepada pihak Berkuasa yang bertanggungjawab untuk gaji gaji dan lain-lain emolumen pegawai itu adalah satu kuasa yang mencukupi bagi perpotongan gaji dan emolumen bagi tempoh Tidak hadir bekerja itu Peruntukan-peruntukan perintah Am ini adalah tanpa menyentuh peruntukan-peruntukan perenggan 5 dan 6 Peraturan 22 Bab quotDquot perintah-perintah Am .cuti tanpa gaji.doc CUTI BAHAGIAN III CUTI 1. PENGENALAN (Perintan Am Bab C, Cutieluaran di Bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. (Berkuatkuasa mulai dari 1hb. Januari, 1974. (Beberapa Kandungan Perintah Am ini telah dipinda melalui pekeliling-pekeliling dari masa ke semasa 2. TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan lepas tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau seba Gai berhenti kerja Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. Tujuan cuti untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan menyelesaikan masalah peribadi. 3. TAFSIRAN CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari ke Disember. Dasar cuti rehat pegawai negeri digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri. 4. TAFSIRAN SIJIL SAKIT (Cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan. (Diluluskan oleh Ketua Jabatannya. (Dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima (Diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh KATEGORI CUTI 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN 2. CUTI ATAS SEBAB KESIHATANPERUBATAN 3. CUTI MENUNAIKAN HAJI 4. CUTI TANPA REKOD 5. CUTI KERANA BERKURSUS 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN (PA Bab C 6) Ada 4 jenis cuti yang boleh diberi kerana perkhidmatan i Cuti Rehat ii Cuti Rehat Khas iii Cuti Separuh Gaji iv Cuti Tanpa Gaji i Cuti Rehat (P.Am Bab C 7 dan 8) Boleh diambil pada kapan-bila masa dalam tahun itu mengikut tempoh yang melayakkan. Kadar cuti rehat (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) W22, W27 - C22 - F29 1 20 - N1, R1, R3 20 2 5 - N11, N17 - W17 - C17, C11 - F11 Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20 Tahun 2005 bagi pegawai-pegawai Awam, lantikan mulai 1 September 2005 kelayakan Cuti Rehat dikurangkan selama 5 hari. Tarikh kuatkuasa pekeliling 1 September 2005. Naik TanggagajiLebih 10 Tahun Berkhidmat (P.Am Bab C 8 (b)) Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang memiliki tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA Bab C 8 (a) maka semua tempoh yang telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu. Yang juga dipersembahkan untuk tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. Cuti Rehat Tiada Genap Setahun Perkhidmatan (P.Am Bab C 9 (a)) Kelayakanlah sebanyak cuti bagi tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan dikira ke setengah hari berhampiran. Sebagai contoh, anggota yang melapor diri pada 1 Juni, jika kelayakan cutinya sebanyak 20 hari musim, seperti berikut: - 20 hari x 7 bulan perkhidmatan 12 bulan 11.66 hari Kelayakan cuti untuk tahun berkenaan sudah 12 hari. Pegawai Akan Berhenti Kerja (P. Am Bab C 9 (b)) Anggota yang akan selamat perkhidmatan Kerajaan tidak akan berkelayakan mengambil cuti rehat yang lebih banyak untuk memperhabkan yang melayakkan sebelum tarikh nanti akan perkhidmatan Kerajaan itu. Pegawai Akan Bersara (P. Am Bab C 10) Anggota yang akan bersara dibenarkan mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sejurus sebelum bersara akhirnya cuti rehat itu tamat di hari akhir perkhidmatannya. Cuti rehat yang seseorang pegawai itu boleh ambil haruslah tidak melebihi jumlah cuti rehat yang bisa dikuasakan bagi tempoh perkhidmatan selama masa 24 bulan sebelum tarikh persaraannya, dikira kebelakang dari hari akhir perkhidmatannya itu. Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Bisa Diambil (P.Am Bab C 11) Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan, ke tahun ketiga. Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ini akan luput pada tahun akhir tahun ketiga. Pegawai diharuskan menggunakan aplikasinya dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPN Selangor berserta dengan Cuti yang sedang kemaskini. Contoh format seperti di (Lampiran 1). Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Bisa Dihabiskan (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2003) Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan boleh diberi gantian dalam bentuk berikut (Award Wang Tunai Untuk Hadiah Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpul untuk maksud ini adalah separuh dari cuti Rehat yang layak diperolehi untuk sesuatu tahun atau tertakluk kepada maksima 15 hari yang mengikut mana yang kurang. Jumlah keseluruhan cuti rehat yang boleh dikumpul untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 120 hari di perkhidmatan. Untuk tindakan sekolah hantar dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNS. 1 bentuk Kewalamatan 8 Semasa yang telah diluluskan. Contoh format di bawah: (. 1) di bawah: (. 1. PERBEDAAN KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGNAN 7 TAHUN 2003. Saya sahkan bahawa segala usaha yang telah dibu Di oleh (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan (a) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyakhari sebelum akhir tahun. Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan sebanyak hari ini dibenarkan dikumpul bagi GCR, manakala sebanyak hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan (b) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak dari hari sebelum akhir tahun 20. Oleh sebab tahun 20 lah tahun ini perkhidmatan pegawai ini, maka sebanyak hari ini dibenarkan dikumpul bagi GCR. Beliau akan bersaratelah dunia dalam perkhidmatan pada 20.. (Tandatangan Ketua Jabatan JPNS) Nama Penuh. Jawatan. Tarikh. Nota 1. Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (Perenggan 2, Lampiran D7, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia, baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan, luput pada akhir tahun ketiga. Nota 2. Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. Nota 3. Pengumpulan cuti rehat bagi GCR haruslah setelah genap 120 hari. Mana yang berkenaan Ii) Cuti Rehat Khas (Pek. Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005) Cuti Sambilan diganti dengan Cuti Rehat Khas yang berkuatkuasa mulai 1 Mac 2004. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar. Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan, dibenarkan untuk dikumpul untuk memberi GCR (berdasarkan kepada kelayakan perkhidmatan). Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. Jumlah yang dapat dikaruhi 120 hari. Kuasa Melulus Cuti Rehat Khas menjadi PengetuaGuru Besar bagi pegawai yang mengajar di sekolah. Borang yang sesuai boleh diguna seperti Borang Cuti Rehat yang digunakan oleh PengetuaGuru BesarAnggota Kakitangan sokongan dengan sedikit pengubahsuaian. Pegawai yang layak semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pendidikan dan pengajian tinggi. Guru sandaran baju. Guru Pegawai yang tidak layak Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan perintah Am Bab C. Pengetua dan Guru Besar yang menikmati kemudahan cuti rehat. Guru Sandaran Tidak Terlatih. Pegawai yang layak Pemberian Wang Tunai GCR Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak CRK. Bagi tahun 2004 semua PPP adalah berkelayakan mengumpul 6 hari CRK bagi pemberi wang tunai GCR tanpa harus rugi cuti sambilan yang telah diambil pada tahun tersebut. Walau mengikutsertakan jumlah CRK semakin banyak bagi tempoh-tempoh yang tidak melayakkan seperti Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji, Cuti Belajar, Cuti Haji, Cuti Tibi, Kusta dan Barah dan Cuti Sakit yang berlebihan yang tidak dapat kelulusan Kementerian). Pegawai yang ada dunia pada atau selepas 1 Mac 2004. Pegawai yang bersara pada atau sebelum 2 Mac 2004. Pegawai yang tidak layak GCR Guru Sandaran TerlatihGuru Sandaran Tidak Terlatih. Guru Kontrak. Pegawai yang meletak jawatan. Pegawai yang dibuang kerja. Pegawai yang ada dunia sebelum 1 Mac 2004. Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 2004. Formula pengiraan kelayakan CRK 112 x 7 0.58 hari sebulan. Maka mengikut prinsipnya permohonan CRK boleh diluluskan 1 hari untuk setiap 2 bulan. Walau sekilas CRK yang dipohon sangat dibutuhkan, PengetuaGuru Besar boleh menggunakan budi bicaranya untuk meluluskan CRK melebihi kelayakan. Sebarang tempoh cuti selepas habis tempoh cuti berkelayakan akan ditolak dari emolumen. Contoh 1. Cuti Haji selama 40 hari pada tahun 2005. 40 x 7 0.77 hari 360 Maka. 7 hari 1 hari 6 hari (kelayakan 2005) Contoh 2. Cuti Tanpa Gaji 120 hari pada tahun 2005. 120 x 7 2.33 hari 360 Maka. 7 hari 2 hari 5 hari kelayakan (2005) Cuti Rehat Khas yang tidak habis digunakan untuk sekolah untuk hantar dokumen ke Unit Perkhidmatan JPN Selangor: 1. Setiap hujung tahun pihak sekolah perlu menghantar sesalinan huruf A. (Pengesahan Ketua Lembaga Pendidikan Bagi Pengumpulan Cuti Rehat Khas di Bawah PP Bil 32005) yang telah diluluskan oleh PengetuaGuru Besar. 2. Sesalinan Kenyataan Cuti yang kemaskini bagi tujuan rekod dalam Buku Rekod Perkhidmatan. Contohnya sebuah CRK adalah seperti di bawah. LAMPIRAN A PENGESAHAN KETUA INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI PENGUMPULAN CUTI REHAT KHAS DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 Saya sahkan bahawa (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan punya Cuti Rehat Khas yang tidak dihabiskan beberapa hari untuk dikumpul untuk tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR ) Pada akhir tahun 20. (Tandatangan Ketua Lembaga Pendidikan) Nama Penuh. Jawatan. Tarikh. Nota: 1) Pengesahan ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. 2) Pengumpulan Cuti Rehat Khas haruslah setelah genap 120 hari termasuk di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 sekiranya ada. Iii) Cuti Separuh Gaji P.A. Bab C 51 (a) (ii) - Guru P.A. Bab C 13 (a) (ii) - Bukan Guru Boleh diluluskan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai samada di rumah sakit atau di rumah yang perlu disokong dengan surat pengesahan karyawan Pegawai Perubatan yang menyatakan orang yang berkenaan sebenarnya sakit dan membutuhkan Penjagaan. Kadar cuti yang boleh diluluskan 30 hari bagi tiap-tiap tahun genap tahun perkhidmatan yang melayakkan, dan tidak melebihi 180 hari di depan perkhidmatan. Cuti Separuh Gaji tidak boleh diambil secara putus-putus. Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji tidak lebih 14 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tertentu. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPN Selangor sekiranya pegawai memohon itu. saya. Borang permohonan cuti separuh gaji (Borang A) bagi 14 hari pertama. - 4 arsip kew. 8 cuti separuh gaji - 4. Ii. Borang permohonan cuti separuh gaji (Basa B) sekiranya pegawai mohon melebihi 14 hari 4. aku aku aku. Surat akuan dari Pegawai Perubatan - 2 hukum iv. Kenyataan cuti yang kemaskini - 2 berikut adalah contoh Borang Adan Lampian B Borang A (BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKODSEPARUH GAJITANPA GAJI) BAHAGIAN A 1. Nama: JPNJFP: 2. Jawatan sekarang: 3. KategoriGred: 4. Tarikh awal dilantik: 5. Gaji Sekarang: RM 6. Mohon Cuti Tanpa RekodTanpa GajiSeparuh Gaji selama hari mulai dari sampai 7. Sebab-sebab bercuti: 8. Alamat semasa bercuti. 9. Jika PengetuaGuru Besar, sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil alih tugas kerja semasa bercuti: Tarikh: Tandatangan Pemohon BAHAGIAN B 1. Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih Tugas pegawai tersebut 2. Permohonan pegawai disokongPermikan pegawai ini tidak disokong. 3. Pegawai ini sudahbelum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini. 4. Jumlah cuti yang telah diambil sampai sekarang ini sebanyak hari. 5. Dua hasil yang cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini. Tarikh: Tandatangan PengetuaGuru Besar BAHAGIAN C (Sokongan Ke Atas Permintaan PegawaiKakitangan PPDPengetuaGuru Besar) Permintaan di atas disokongtidak disokong (Jika tidak disokong sila beri review) Tarikh: Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah Potong yang tidak berkenaan. (Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Selangor) BAHAGIAN D Rujukan Jabatan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pengetua Guru Besar. TuanPuan, 1. Permohonan di atas diluluskan sebagai Cuti Tanpa RekodTanpa GajiSeparuh Gaji Selama hari mulai dari mengikut mengikut 2. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai Cuti Tanpa RekodTanpa Gaji Lengkap kerana 3. Sila kemukakan 4 kelengkapan laporan perubahan (Kew.8) potongan gaji Pemberhentian gaji pegawai yang berkenaan untuk kelulusan Jabatan ini. 4. Kelulusan ini haruslah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cutinya. 5. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan. Tarikh: Tandatangan Pegawai Yang Melulus Cuti Potong yang tidak berkenaan. Iii) Cuti Tanpa Gaji P.Am Bab C 14 (b) - Urusan sendiri di dalam Malaysia P.Am Bab C 14 (c) - Urusan sendiri di luar Malaysia (Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawai atas sebab- (Persahabatan). (Pegawai mestilah telah dilantik tetap. (Jumlah cuti yang boleh diluluskan sebanyak 30 hari bagi tiap tiap tiap genap tahun perkhidmatan dan tidak lebih 360 hari. (Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji adalah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. (Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil bisa digunakan tidak mencapai yang sudah maksimal yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. (Cuti tanpa gaji kerana urusan di luar Malaysia boleh diluluskan bila pegawai sudah memiliki perkhidmatan terus-terus tidak kurang dari 6 bulan sejak saat ia telah menggunakan Semua cuti rehat yang ia berkelayakan, Cuti ini tidak boleh lagi lagi lagi jadi selepas 4 tahun cuti yang pertama itu. Pegawai juga layak mengambil baki cuti tanpa gaji sel Agi tidak mencapai memiliki yang telah dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. Pihak sekolah perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut ke Unit Perkhidmatan JPNS. 1. Borang Permintaan Cuti Tanpa Gaji - 4 Berhati (Guanakan Borang A - Pek JPNS Bil 31 (Pin 11977) - dikemukakan 3 bulan dari tarikh cuti mau dimulakan 2. 4lukan Kew 8 Cuti Tanpa Gaji 3. 2 Hasil Kenyataan Cuti yang kemaskini 4. 1 ukuran Kew. 8 pergerakan gaji tahunan terkini yang telah diluluskan. 5. Bayaran balik gaji termasuk elaun bagi tempoh cuti yang gajinya tidak sempat diberhentikan dalam bentuk Cek, Kiriman Wang Pos, Wang Pos atau Deraf Bank Berpalang Akaun Penerima atas nama Pengarah Pelajaran Johor. Sekiranya pegawai mohon Cuti Tanpa Gaji ke Luar Negara selain dokumen di atas pihak sekolah perlu kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPNNS 1. 4 auratan A (Pek.Perkhid Bi. 82004) 2. 4 Berhati Borang B (Jika pegawai itu mohon ke Negeri-Negeri Komunis dan Negeri-Negeri Terhad seperti Negeri China) Borang mohon mintalah dihantar 3 bulan sebelum tarikh lawatan. Sekiranya berlaku pindaan tarikh atau pembatalan permohonan yang telah diluluskan oleh JPNJ - Pih Ak sekolah perlu diapakan Bendahara dan ke Hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Contoh borang-borang permohonannya ada di bawah: Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja untuk sesuatu tempoh tanpa sesuatu yang ada pada posisi ketua jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu pasti mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi Tempoh tidak hadir bekerja itu. BORANG B PERMOHONAN UNTUK PERGI KE NEGERI-NEGERI KOMUNIS DAN NEGERI-NEGERI TERHAD (Isikan dalam 4 ayat) 1. Nama Penuh: JPNJFP: 2. Nama Lain (Jika Ada): 3. Nama dengan tulisan Cina (Jika bersangkutan): 4. Jantina: 5. Tarikh Lahir: 6. Temapat Lahir: 7. No Kad Pengenalan: 8. Pekerjaan: 9. Jabatan: 10. Alamat Rumah: 11. Tarikh Dicadangkan Berlepas Keluar Negara: 12. Nama Negara-negara Komunis Atau Negara-Negara Terhad Yang Hendak Dilalwati: 13. Lamanya Lawatan yang dicadangkan: 14. Alamat-alamat Di Negara-negara Yang dilawati: (a) (b) 15. Maksud Lawatan (Butir-butir Penuh Hendaklah Diberi): Tarikh: Tandatangan Pemohon Disahkan. (Ketua Jabatan Majikan) Bahagian II Ketua Setiausaha, Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, 62504 Putrajaya. Permohonan untuk Disokong Tidak Disokong. Pengarah Pelajaran Negeri Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan. Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 berkuatkuasa 10 Jun 2005. Pemohon Yang Layak 1. Telah dilantik tetap. 2. Pasangan adalah suamiisteri yang sah. 3. Layaknya tempoh maksimal 3 tahun sahaja dan boleh diambil secara terus menerus atau syarat. - Tempoh pasangan berkhidmatbelajar melebihi 6 bulan. - Sekiranya pasangan bekerja dengan syarikat swasta, syarikat ini haruslah berdaftar dalam Malaysia. - Maksimum 3 tahun sahaja untuk pasangan swasta. 4. Cuti tanpa gaji yang berikutnya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat selama tiga (3) tahun dari tarikh cuti tanpa gaji sebelumnya tamat. 5. tempoh cuti mengikut pasangan mestilah melebihi 6 bulan. Sekiranya kurang, mohon cuti tanpa gaji (P.Am Bab C 14 (b) Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNS adalah 1. 2 sah Borang Permintaan CTG Bil 142005. 2. 2 dilakukan Surat Pendaftaran Perkahwinan. 2 buah Surat Pengesahan Bertugas dari majikan pasangan Penawaran Kursus pasangan 4. 2 sah Surat Pendaftaran Syarikat dari Pendaftar Syarikat Malaysia 5. 2esanan Jadual Waktu Mengajar 6. 2 ulangi Kenyataan Cuti yang kemaskini.Setelah menerima Surat Kelulusan dari Kementerian Pelajaran Malaysia, Pihak sekolah harus mengemukakan 1. 4 kata kunci kewalam 8 Cuti Tanpa Gaji mengikut pasangan 2. 1 kelengkapan surat lamaran dari KPM 3. 1 ukuran Kew. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan Contoh Borang Permintaan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan seperti di bawah BORANG PERMOHONAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN (PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 14 TAHUN 2005) 1. Nama: 2. Nombor Fail Persendirian: 3. Jawatan dan Kategori Sekarang: 4. Gaji: RM 5. Tarikh Lantikan Ke Jawatan Sekarang: 6. Tempoh Cuti yang Dimohon: sampai 7. Tarikh Cuti Yang Dimohon: Mulai dari sampai 8. Kelas-kelas Mengajar Sekarang: 9. JabatanSekolah: 10. Sebab-sebab Memohon Cuti Tanpa Gaji: 11 Maklumat SuamiIsteri: (a) Nama. (B) jawatan. (C) Taraf Jawatan: SementaraKontrakTetapTetap dan Berpencen. (D) KementerianJabatanSekolah: (e) Negeri Tempat Berkursus atau Bertugas: Tarikh: Tandatangan Pemohon dan Pengetuju Guru Besar: Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Selangor, Jalan Jambu Bol 43E, Seksyen 4, 40604 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tarikh: Nama Dan Tandatangan Ketua JabatanPengetuaGuru Besar Catatan: Sila beri ulasan dan pandangan mengenai permohonan ini. Perhatian khasnya harus diberikan kepada permohonan guru yang mengajar kelas-kelas peperiksaan. Nyatakan samada seorang guru dan berpengalaman sedia ada untuk mengambilalih kelas-kelas guru ini. Review dan Pandangan Pengarah Pelajaran Ketua Setiausaha, Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Paket E, 62504 Putrajaya. Tarikh: Tandatangan dan Nama Pengarah Pelajaran Negeri CUTI MENUNAIKAN HAJI Syarat-syarat Cuti Haji: Cenderung Haji dalam P.A.C 34 dan 35 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan berikut. Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. Anggota berjawatan sementara yang berkhidmat tidak kurang dari 6 tahun secara lebih baik cuti haji. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am. Selebihnya guna Cuti RehatCuti Rehat KhasCuti PenggalCuti Tanpa Gaji. Sejenak sekali perkhidmatan. Kelulusan adalah Ketua Jabatan kecuali Guru Kontrak diluluskan oleh Kementerian Pelajaran. Pihak sekolah yang maulah mengemukakan dokumen berikut ke Unit Perkhidmatan JPNS: 1. 2 catur hani di bawah P.A.C 34 35). 2. 4. (Borang permohonan ke luar negara dan tujuan hukum insidah kesihatan di luar negara atas masalah persendirian). 3. 4 ukuran Kew. 8 cuti haji 4. 1 kelengkapan surat pengesahan dari LUTH. 5. 1 tangga Kenyataan Cuti yang kemaskini. 6. 1 ukuran Kew. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan. Contoh Borang Permintaan Cuti Haji (contoh A) adalah sebagai berikut: - LAMPIRAN A PERMOHONAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM 34 35 BAB C DAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 4 TAHUN 1984 (Sila isikan dalam dua hal) PengetuaGuru Besar: Tarikh: Tandatangan: Nama: Cop Sekolah: DiluluskanTidak diluluskan Cuti Haji Bergaji Penuh mengikut Perintah Am 34 35 Bab C dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1984. Catatan: Tarikh: Tandatangan: Nama: Cop Jabatan: Pembantu Tadbir Perkhidmatan: Sila rekodkan kelulusan dalam Buku Rekod Perkhidmatman Pegawai. CUTI TIDAK BEREKOD P.A. Bab C 1974 Seorang Pegawai Awam boleh memohon untuk bercuti tanpa rekod untuk mengikuti aktiviti-aktiviti berikut. Cuti Gantian. Cuti Latihan Pasukan Sukarela. Cuti Menghadiri Latihan atau Khemah Tahunan PertubuhanPersatuan, Cuti lain-lain Kursus, Kuasa Melulus Latihan Seberang Laut. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas. Cuti Penelitian Bahagian Dalam Olahraga Sukan. Cuti Tugas Khas Perubatan. Cuti Gantian (P.Am Bab C 40) Seseorang yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana kerja lebih masa atau sebarang bayaran khasnya boleh diberi cuti gantian kerana dipangil lebih lama pada hari kerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan minggu. Cuti gantian maulah sama banyak dengan yang dipanggil lebih lama lagi itu. 8 jam kerja lebih masa ringkas 1 hari cuti gantian. Layaknya pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional. Syarat: i) Arahan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk tugas lebih masa. Ii) Tugas lebih banyak masa kerja biasa atau masa kecemasan. Hari cuti am atau hari kelepasan minggu. Cuti Latihan Pasukan Sukarela (P. Am Bab C 41) Pegawai haruslah ahli pasukan sukarela seperti di. A Dihadkan untuk tujuan pelatihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau di luar negeri. Perlu surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 30 hari dan 2 hari untuk perjalanan pergi dan balik. Kelulusan cuti tertakluk untuk kepentingan perkhidmatan. Cuti selebihnya tolak cuti rehatcuti rehat khas jika tiada, kemukakan ke Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk pertimbangankelulusan. Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan Persatuan (P.Am Bab C 42 (a) Pegawai haruslah ahli pertubuhanpersatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Baju Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 14 hari dan 2 hari untuk perjalanan pergi dan balik.Cuti selebihnya gunakan cuti Rehatcuti rehat khascuti tanpa gaji Aktiviti dalam Malaysia sahaja Dibenarkan untuk aktiviti berikut sahaja: Kursus latihan. Khemah latihan tahunan. Mesyuarat Agung tahunan Mesyuarat luar biasa. Seminar Aktiviti sukan bb Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama (P. Am Bab C 43 (a) - Ahli Syarikat Kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama - Pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama - Kursus Latihan, seminar dan mesyuarat Syarikat Kerjasama sahaja - Aktiviti Syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Kerjasama, Kemajuan Tanah dan Pembangunan Koperasi Cuti Untuk Masuk Peperiksaan (P.Am Bab C 44) - Peperiksaan yang Boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan. - Pada hari peperiksaan sahaja. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas (P.Am Bab C 45) Mesyuarat-mesyuarat yang dibenarkan adalah Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa sahaja. Ketua Jabatan boleh meluluskan kepada pegawai-pegawai ikhtisas bagi para mesyuarat-mesyuarat persatuan ikhtisas mereka. Persatuan-persatuan yang terbentuk seperti yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke semasa. Cuti masakan Bahagian Dalam Olahraga Sukan (P.Am Bab C 46 (a) (b) Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau Antarabangsa. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak lebih 30 hari. Ahli majlisjawatankuasa pertandingan, pegawai-pegawai yang menjadi ahli mana-mana: - Majlis atau jawatankuasa pertandingan NegeriAntarabangsa - Pengurus Pasukan, Pengadil dan Jurulatih Penyeliaan Pasukan. Lain-lain Program Yang Dibenar Cuti Tanpa Rekod dan Pekeliling-Pekelilig Rujukan-rujukan Kelulusan Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan. Pegawai-pegawai kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam Sukan-sukan perwakilan - Surat Pekeliling Perkhidatan Bil 111980. dan PAC 46 (a) Rancangan kurs belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa Majlis Bersama KebangsaanJabatan Surat JPA Bil Perj.13374 Bhg 17 (32) bth. 1981 Rukun Tetangga Program Rakan Muda. Kemudahan Cuti Isteri Bersalin - PP Bil 92002 - Selama 7 hari (5 kali di atas perkhidmatan) Urusan K Ematian ahli keluarga terdekat - P.P. Bil. 102002. - Selama 3 hari. Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen sebagai bukan pihak kerajaan) - Surat JPA (S) 2283-3 Sk.4 (11) 26 Julai 1994. Dilantik sebagai Jurulatih Program latihan Khidmat Negara - P.P. Bil.12004. (Mengikut tempoh kursus untuk Jurulatih atau menjalankan tugas sebaga Jurulatih) Program Pengajian jarak Jauh (PJJ) - JPA (L) S.4.063 Klt.3 (14) bth. 19.9.1997, (untuk tujuan mengikuti kuliah bengkelseminarkursus intensif dan pratikum sahaja) - 30 hari sahaja tidak masuk cuti hari Sabtu, Ahad dan Cuti Am. Jika tempoh lebih pratikum melebihi 30 hari, maka boleh tolak cuti rehat khascuti rehatcuti tanpa gaji. Ketua Jabatan hanya boleh meluluskan Cuti Tanpa Rekod untuk aktiviti dalam Malaysia sahaja manakala aktiviti di luar negara mesti mendapat kelulusan Kementerian. Untuk tindakan sekolah mengemukakan dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNS. 1. 3 Berhati Borang A Pek. JPJ. Bil. 31 (Pin 11977) 2. 1 tangga Kenyataan Cuti yang kemaskini. 3. 1 surat surat arahan rasmi dari AgensiJabatanIPTA yang telah disahkan oleh PengetuaGuru Besar. 4. 1 dokumen dokumen sokongan seperti kew. 8 yang terkini yang telah diluluskan. Peraturan kerja Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1986) Ketua Jabatan diberi kuasa untuk membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan yang menyebabkan orang tua pegawai Itu tidak dapat hadir bekerja Kecemasan itu adalah seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jambatan runtuh dan lain-lain malapetaka dan bencana alam, perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak yang sangat terhalangnya ke arah kerja biasa. Pegawai yang tidak hadir dengan kecemasan am itu saja haruslah menyerahkan satu perakuan di. Yang telah disahkan kejadian kecemasan am atau perintah tertentu sebenarnya berlaku punca-punca berikut. - Pegawai Daerah atau Penghulu. - Pejabat Polis - Jabatan Penerangan - Jabatan Kebajikan - Siaran massa media Pegawai yang ada di luar pejabat yang tidak dapat di kembali ke ibu pejabatnya yang diserang kecemasam am itu akan terus dibenarkan berada di tempat yang sudah-olah masih menjalankan perintah rasmi dan layaknya elaun-elaun . Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNS. I) 2 Berhati Borang Perakuan Tidak hadir Ke Pejabat Atas karena-Kecemasan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 Tahun 1986 LAMPIRAN A seperti contoh di bawah. LAMPIRAN A PERAKUAN TIDAK HADIR KE PEJABAT ATAS SEBAB-SEBAB KECEMASAN MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 1986 Kepada: (Ketua Jabatan) Adalah saya memaklumkan bahawa saya telah tidak dapat hadir ke pejabat untuk bertugas dari jam hingga ke jam pada tarikh hingga ke tarikh disebabkan olehperkara yang berikut: telah berlaku di tempat tinggalkawasan saya beradadi antara tempat kediaman tempat pekerjaan hingga menyebabkan saya tidak dapat hadir bekerja seperti biasa. Tarikh: Tandatangan: Nama. (dengan huruf besar) Jawatan. Keputusan Ketua Jabatan (a) Saya berpuas hati dengan alasan-alasan yang di atas dan keseluruhan tempoh beliau tidak hadir ke pejabat itu yakni selama (jamhari) adalah dibenarkan (b) Saya berpuas hati hanya jamhari sahaja pegawai dibenarkan tidak hadir di pejabat (Bakinya sebanyak hari hendaklah ditolak daripada Cuti Rehat pegawai, kalau Cuti Rehat sudah habis atau tidak mencukupi, dibenarkan Cuti Tanpa Gaji) (c) Saya tidak berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberi. Oleh itu keseluruhan tempoh tidak hadir di pejabat itu hendaklah ditolak dengan Cuti Rehat atau diberi Cuti Tanpa Gaji sekiranya Cuti Rehat sudah habis atau stidak mencukupi. Tarikh: Tandatangan: Nama. Cop Ketua Jabatan: BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (ii) Jawatan: (iii) No Kad Pengenalan: (iv) No.Pasport Antarabangsa: (v) Alamat Jabatan dan No. Telefon: (vii) Alamat Rumah dan No. Telefon: 2. Butir Lawatan (i) Negara dilawati: (ii) Tujuan lawatan: (iii) Jika negara Komunis Taiwan, nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam NegeriKementerian Luar Negara sekiranya telah diperolehi. (iv) Tarikh lawatan daripada: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga tarikh tiba Malaysia (v) Jumlah hari lawatan: hari 3. Permohonan Pegawai Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar dan memohon kelulusan untuk ke luar Negara. Tarikh Nama Penuh Tandatangan 4. Keputusan Ketua Jabatan Permohonan ke luar Negara diluluskantidak diluluskan. Tarikh Nama Penuh Tandatangan dan Cop Jabatan Permohonan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan Perlindungan insuran kesihatan dalam tahun ini) Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan. Maklumat berkaitan permohonan kemudahan perlindungan insuran adalah seperti berikut: Butir Diri Waris (i) Nama Waris (iii) Alamat Rumah dan No. Telefon: (ii) No Kad Pengenalan: Sila kemukakan tuntutan bayaran premium insuran kesihatan kepada alamat di bawah: Lampiran A BORANG PERUBAHAN TARIKHNEGARA ATAU PEMBATALAN PERMOHONANPOLISI PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN BERADA DI LUAR NEGARA AT AS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Sila isikan perenggan 2 jika mengubah tarikhnegara atau perenggan 3 jika membatalkan urusan ke luar negara Butir Diri Pegawai Nama Pegawai: Jawatan: No. Kad Pengenalan Pegawai: (iv) Alamat Jabatan dan No. Telefon: Perubahan TarikhNegara a. Butir Lawatan Lama Negara dilawati: (ii) Tarikh lawatan daripada: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga (tarikh tiba di Malaysia) (iii) Jumlah hari lawatan: hari Butir Lawatan Baru: (i) Negara dilawati: (ii) Tarikh lawatan daripada: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga (tarikh tiba di Malaysia) (iii) Jumlah hari lawatan: hari Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar. Tarikh Nama Penuh Tandatangan Pembatalan PermohonanPolisi Perlindungan Insuran Kesihatan (Sila tandakan ( di mana berkenaan) Saya ingin membatalkan: (i) permohonan perlindungan insurans kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian (sekiranya polisi belum dikeluarkan) atau polisi perlindungan insuran kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian. No Sijil Tarikh Nama Penuh Tandatangan Lampiran B Lampiran A Pasukan-Pasukan Sukarela Dan Pertubuhan-Pertubuhan Kerajaan ( P.Am Bab C 41 ) Askar Wataniah. Pasukan Simpanan Sukarela Tentera (ATM - Darat, Laut, Udara. Pasukan Simpanan Sukarela Polis. Simpanan Sukarela Pertahanan Awam. Perwakilan (Kem Luar Negeri) Bakti (isteri ATM) Bakat. Perkep. Puspanita (Perkhidmatan Awam) Badan-badan Kebajikan dan Sukan di Agensi-agensi Kerajaan yang diluluskan oleh KSN. Lampiran B Menghadiri latihan Atau Khemah Tahunan ( P.Am Bab C 42 ) Kadet Laut. Pasukan Kadet Persekutuan. Pasukan Latihan Udara Persekutuan. Pertubuhan Pengakap. Pertubuhan Pandu Puteri. Briged Budak Lelaki. Briged Budak Perempuan. Ambulan St. John. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Persatuan Perancang Keluarga PEMADAM. Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia. Persatuan Membantu Orang-orang Dalam Penyeliaan. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) Pertubuhan Orang-orang Buta. Institiut Dakwah Dan latihan Islam, Jabatan Perdana Menteri, Malaysia. Jabatan Perpaduan Negara, JPM. Persatuan Pengguna-Pengguna. Persatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia. Puspanita. Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung, Unit Penyelaras (JKKK). Pasukan Kadet Polis. Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) PERKIM. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) Majlis Keselamatan Negeri, JPM. Persatuan Stem Malaysia. Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri. PAGE 52
Indikator forex yang bagus tempatnya
Forex-trading-station-ii-vancouver