Forex trgovanje slovenia di dunia

Forex trgovanje slovenia di dunia

Strategi 2015 forex
Uk-stock-options-menjelaskan
Indikator forex-trading-signal-indicator-of-pain gratis


Live-forex-trade-ideas-stock Surachat-survente-forex-trading Biner-options-trading-system-strategy-war Ib master forex jakarta Forex-trading-tutorial-untuk-pemula-pdf995 Backtest ea program forex

FOREX - kaj je di monost zasluka 160etrtek, 29. julij 2010 KAJ JE FOREX Kratica FOREX (ali okrajava FX) v dobesednem prevodu pomeni mednarodno menjavo (FOReign EXchange). Prvotno se je ta pojem uveljavil za medbanno trgovanje s tujimi valutami. Takno trgovanje je sprva potekalo prek telefonskih klicev dalam faks povezavah med bankami. Z uveljavitvijo informatike je ta trg zael program uporabljati, ki omogoa takojen vpogled na dogajanje na trgu valut. Ta program ni organizirani trg ampak je namenjen zgolj pridobivanju informacij o ponudbi in povpraevanju po valutah. Uporabniki na njem vidijo informacije za preko sto valutnih parov. Posli na medbannem valutnem trgu se odvijajo z velikimi vsotami (en standardni trgovalni lot znaa v protivrednosti 1 milijon USD). Untuk pomeni, da lahko e majhni premiki teaja vlagatelju prinesejo velik dobiek ali izgubo. Valutna razmerja se praviloma izraajo na tiri decimalke. V praksi ke pomeni pri spremembi razmerja valute za 0,0001 in pri vloku 1 milijon EUR donos v viini 100 EUR. Pri teh poslih gre vedno za menjavo ene valute za drugo. Posebnost medbannega trga valut je, da na njem lahko sodelujejo zgolj banke ter njihovi posredniki. Medbanni trg valut ni centralni trg, ampak jadi untuk mree povezav bank di njihovih posrednikov. Posli na medbannem valutnem trgu jadi posli menjave ene valute za drugo. Pr............ FOREX TRGOVANJE ZA MALE VLAGATELJE S pojavom interneta se je monost trgovanja s tujimi valutami ponudila tudi malim vlagateljem. Nekatere banke oziroma posredniki jadi vzpostavili lastne t.i. Forex trgovalne platforme, na katerih lahko mali vlagatelji trgujejo z valutnimi pari (nekateri upravljavci platform uporabljajo tudi izraz valutni krii). Dopustnost trgovanja, vrste poslov di subjekti, ki lahko ponujajo te storitve, jadi urejeni z nacionalno zakonodajo. Eprav se v oglasih ponuja trgovanje na forex trgu, praviloma mali vlagatelj sklepa posel zgolj z upravljavcem t.i. Forex trgovalne platforme Za poslovanje z valutnimi instrumenti je potrebno izbrati zaupanja vredno osebo. Zato ATVP vlagateljem svetuje, da denarja ne izroajo fizinim osebam niti ne nakazujejo na neznane banne raune Previdnost mora biti e toliko veja, e imajo opravka s sumljivimi spletnimi stranmi in neresninimi osebami. Virtualni svet je e toliko bolj priroen za izvajanje goljufij, saj je spletno stran mono vzpostaviti v nekaj minutah in jo tudi v nekaj minutah izbrisati, najvekrat pa ni mogoe ugotoviti, kdo stoji za spletno stranjo. VRSTE VALUTNIH POSLOV Ponudniki t.i. Forex trgovalnih platform oglaujejo forex posle za male vlagatelje, kot t.i. Spot posle, ki se poravnajo najve dva delovna dneva po sklenitvi. Opozoriti pa je potrebno, da se pod tem pojmom skrivajo vse spodaj navedene vrste valutnih poslov. Kombinacija razlinih valutnih poslov lahko daje videz, da gre za spot posle. FOREX POSLI: SPOT posli dejanska menjava valute za valuto TERMINSKI posli (futures, forward) zavarovanje pred tveganji teajnih nihanj FUTURES 8211 standardizirane terminske pogodbe FORWARD8211 nestandardizirane terminske pogodbe OPCIJSKI posli zavarovanje pred tveganji teajnih nihanj SWAP posli Pogodbe na razliko, posli zamenjave KAJ VSE SE SKRIVA POD FOREX-om ZA MALE VLAGATELJE Storitve, ki se danes ponujajo malim vlagateljem pod pojmom FOREX, jadi zlasti: - menjalniki posli - izvedeni instrumenti na valute (posli zamenjave in terminski posli) - denarne verige (Ponzijeve sheme) 1 - zbiranje sredstev majhnih investitorjev Z namenom skupnega podjema - dalam bentuk druge mone oblike. NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI FOREX POSLIH Sklepanje pogodb Uradno trgujejo z valutami banke di posredniki, ki morajo praviloma imeti ustrezna dovoljenja za opravljanje teh poslov. ATVP priporoa, da vlagatelj posluje samo s tistimi bankami di posredniki, ki imajo ustrezna dovoljenja. 1 Bistvo denarnih verig oziroma Ponzijevih shem je, da se denar ustvarja znotraj verige in ne z investiranjem. V praksi novi pristopniki v takne verige s svjim vlokom financirajo druge, ki jadi v takni verigi vije. Ameriani bistvo teh verig oznaujejo 187oropaj enega, da izplaa drugega171. Finanni vzvod V okviru forex poslov pogosto ponujajo tudi posle s finannim vzvodom, ki ob majhnem vloku denarja omogoajo vlagateljem visoke izgube ali dobike. Vzvod 100 pomeni, da pri 1 vplaani enoti dejansko trgujemo s 100 enotami. Prav tako se sprememba cene osnovnega finannega instrumenta, na katerega je vezan izvedeni instrumen finanni, pomnoi z vzvodom. Tako na videz majhna sprememba vrednosti osnovnega instrumenta pomeni pri vejem vzvodu tudi vejo izgubo. Posli s finannim vzvodom jadi visoko tvegani posli di zato naj se jih neizkueni vlagatelji ne lotevajo, kljub visokim obljubljenim donosom. Sklepanje FOREX poslov Pred sklepanjem forex poslov ATVP priporoa, da vlagatelj pridobi naslednje informacije2: I. glede ponudnika storitev: - identiteto in glavno dejavnost ponudnika, naslov sedea ponudnika oziroma naslov, na katerem ponudnik dejansko izvaja dejavnost oziroma kontaktni naslov - identiteto predstavnika ponudnika v dravi Vlagatelja, e diambil predstavnik obstaja - ali vlagatelj dejansko posluje z drugo osebo kot je ponudnik, identiteto te osebe, njeno dejavnost oziroma pravni poloaj ter naslov - ali je ponudnik vpisan v register, ime tega registra in njegovo identifikacijsko tevilko - ali je ponudnik podvren sistemu Dovoljenj, podrobnosti o nadzornemu organu. 2 Untuk pomeni, da mora te informasi. II. Glede finanne storitve: - opis glavnih znailnosti finanne storitve - celotno ceno storitve, ki jo bo investitor plaal oziroma nain izraunavanja cene - opozorilo, da gre za visoko tvegane nalobe in da podatki o preteklih donosih niso indikatorji za bodoe donose - ali lahko obstoji e dodatna Obveznost plaila taks di davkov - asovno omejitev veljavnosti informacije - aktivnosti, povezane s poravnavo di izvritvijo poslov. AKU AKU AKU. Glede pogodbe: - obvestilo o pravici do odstopa investitorja od pogodbe s pravnimi posledicami in stroki - rok za odstop od pogodbe - pravico do razveze pogodbe s posledicami takne razveze - praktine informacije o nainu uresnievanja pravice odstopa od pogodbe - dolobe o pravu, ki bo uporabljivo Za pogodbo - jezik pogodbe di jezik sporazumevanja v asu trajanja pogodbe. IV. Kode nadomestila: - nain uveljavljanja kode - obstoj morebitnih jamstvenih skladov ali shem. ATVP priporoa, da v kolikor vlagatelj ne razume pojasnil ponudnika, naj ne sklepa tovrstnih poslov. Pri sklepanju Forex poslov naj bodo vlagatelji pozorni zlasti na: - koliken je najviji zakonsko dopusten vzvod po zakonodaji, po kateri se presoja pogodba - kdo je dejanska stranka te pogodbe - ali gre za trgovanje s standardiziranimi instrumenti na organiziranem trgu ali MTF 3 (za oboje Mora upravljavec pridobiti dovoljenje nacionalnega nadzornega organa) - ali temeljni finanni instrument dejansko obstaja di kaken je postopek doloanja vrednosti tega instrumenta za potrebe posamezne trgovalne platforme - ali dano vplailo res pomeni vplailo premije (za zavarovanje trgovalnega razpona) ali pa je dano vplailo zgolj vplailo stave - kako di kdo upravlja poravnalni sistem, preko katerega se bo izvedla poravnava posla - kako se izvaja pobot poslov (ti netting). Nekateri pravni sistemi omogoajo pobot samo med istima strankama in ne omogoajo pobota med razlinimi strankami (pomembno, e zaide ena od strank v steaj) - kdo nadzira poslovanje trgovalne platforme. 3 MTF je izraz za vestranski sistem trgovanja (Fasilitas Perdagangan Multilateral). Izraz oznauje sistem, ki v skladu z vnaprej doloenimi pravili povezuje interese glede prodaje di nakupa finannih instrumentov tevilnih tretjih oseb, tako da se sklene pravni posel glede zadevnega finannega instrumenta. Pojem zajema vse organizirane avtomatizirane naine trgovanja s finannimi instrumenti. ZAKLJUEK Glede na kompleksnost forex poslov di zlasti na visoko tveganje, povezano s temi posli, ATVP vlagateljem priporoa visoko stopnjo previdnosti tako glede izbire pogodbenih strank kot tudi glede vrste forex poslov. NAPOTKI VLAGATELJEM GLEDE FOREX NALOB: - pridobite im ve informacij, vkljuno z informacijami o monih tveganjih, - pridobite im ve informacij o ponudniku, vkljuno s preteklimi poslovnimi rezultati in izkunjami drugih vlagateljev, - od ponudnika zahtevajte pisne informacije in potrdila, - ne vlagajte ve , Kot si lahko privoite, da izgubite, - preverite, s katerim instrumentom dejansko trgujete, - ne zastavljajte svojega premoenja in svojih prihrankov za trgovanje z valutami, - ne najemajte kreditov za tvegane nalobe. Glede na navedeno je priporoljivo poslovati s tistimi subjekti, ki imajo veljavno licenco nadzornega organa. Seznam subjektov, ki jadi v Republiki Sloveniji upravieni opravljati investicijske storitve di posle, je objavljen na spletnih straneh ATVP oz. Banke Slovenije. Izogibajte se produktom, ki jih ne poznate, jadi zapleteno razloeni ali se z njimi ne trguje na organiziranih trgih. 160sreda, 21. november 2007 Forex (untuk eign ex change) je valutno oziroma devizno trgovanje z razlinimi pari denarnih valut Valutni trg Forex je trg, na katerem udeleenci zamenjujejo eno valuto za drugo. S preko 3000 milijardami dolarjev dnevnega prometa gre za najveji, najdinamineji di najlikvidneji kapitalski trg na svetu. Na Forexu se trguje 5 dni na teden, 24 ur na dan, od odptja v nedeljo ob 22-ih do zaprtja trga v petek ob 23-ih. Ker centralne banke drav le redko intervenirajo na finannih trgih z namenom vplivanja na teaj, jadi ti preteno doloeni s ponudbo di povpraevanjem ekonomskih subjektov. Ko do takih intervencij vseeno pride, imajo kljub majhnemu obsegu trgovanja moan vpliv na gibanje teajev. Ostali ekonomski subjekti namre vsako intervencijo centralne banke budno spremljajo, saj lahko napoveduje gibanje teaja v prihodnosti. Poleg centralnih bank jadi glavni akterji na svetovnem valutnem trgu komercialne banke, korporacije, ki trgujejo prek dravnih mej, nebanne finanne institucije, kot so investicijska podjetja ter zavarovalnice. V letu 2004 je bila za najve prometa odgovorna nemka Deutsche Bank s 17 odstotki prometa, na drugem mestu je bila vicarska UBS za 12,5 odstotkov. V zadnjih dveh desetletij sta razvoj raunalnike tehnologije di razvoj evrofinannih trgov, kjer valutni posli niso podvreni nacionalnim jurisdikcijam, omogoila velik razcvet valutnih trgov. Tako se je od leta 1980 lakukan 2007 dnevni obseg trgovanja na tem trgu poveal za ve kot tiridesetkrat. Na velik porast obsega trgovanja v zadnjem desetletju je odloilno vplival tudi velik razvoj tehnologije. Tako je svoje slube na primer izgubilo veliko profesionalnih posrednikov, ki jadi prej olajevali izmenjave valut na medbannem trgu, saj danes za posredovanje med ponudbo in povpraevanjem skrbijo raunalniki sistemi. Informacijska revolucija je povzroila tudi porast osebnih elektronskih platform za trgovanje, kjer prednjai prav valutni trg. Ambil platforme obiajno ponujajo ez sto valutnih kriev di trgovanje z velikim finannim vzvodom, kar pomeni, da lahko e majhni premiki teaja vlagatelju povzroijo velik dobiek ali izgubo osnovna znailnost sodobnega mednarodnega denarnega sistema so drsei teaji najvejih valutnih parov, vendar pa se drave na politini ravni Redno sestajajo di koordinirajo glede vrednosti teajev Valutni trg zaradi svoje ekstremne likvidnosti dalam velike volatilnosti ponuja privlane monosti za pekulativno trgovanje. Seveda pa vsekakor velja, da taka vrsta investiranja zahteva veliko pozornosti in skrbno upravljanje s tveganjem, saj je s potencialom za dobike neizogibno povezan tudi potencial za izgube. Pa veliko uspeha Slovak pojmov AKCEPTANT 8211 imetnik vrednostnih papirjev drube, ki se prevzema, ki je sprejel prevzemno ponudbo. BLAGAJNIKI ZAPISI 8211 diskontni vrednostni papir, ki se glasi na doloen denarni znesek, z doloeni rokom dospelosti in doloeno obrestno mero. BORZA 8211 organizacija, kjer se trguje z vrednostnimi papirji, kot so npr. Delnice, obveznice. Borza je upravljavec borznega trga, ki je pridobil dovoljenje ATVP za upravljanje tega trga. BORZNI POSREDNIK 8211 je fizina oseba, ki ima dovoljenje ATVP za opravljanje poslov borznega posrednika (npr nakup, prodaja finannih instrumentov za stranke in investicijsko svetovanje). BPD (borzno posrednika druba) 8211 pravna oseba, registrirana za opravljanje poslov s finannimi instrumenti, di sicer za svoj ali za raun drugih strank. CENTRALNI REGISTER 8211 je centralni daftar nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki je centralna informatizirana baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki pravice ter morebitne pravice tretjih oseb na vrednostnih papirjih. Vpis v centralni mendaftar je nadomestil vpis na fizino listino (papir). Uinek digitaliziranega vpisa je enak kot je bil uinek fizinega zapisa na listino. Pri nas centralni mendaftar vodi Centralna klirinko depotna druba (KDD). CESR 8211 (neodvisni) odbor regulatorjev di nadzornikov trga vrednostnih papirjev EU. Njegova vloga di naloge jadi doloene s statutom. Ustanovljen je bil na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 6. junija 2001 (2001527EC). CILJNA DRUBA - je delnika druba, za katero velja prevzemna zakonodaja. (Vrednostni papirji te drube jadi predmet prevzemne ponudbe.) CSI - sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij (Info hramba), kjer jadi brezplano dostopne vse nadzorovane informacije javnih drub, ki jih izdajatelji javno objavijo, skladno z zakonodajo. DELNICA 8211 delnica je lastniki vrednostni papir, ki daje imetniku doloene premoenjske pravice (dividende), pravico glasovanja na skupini delniarjev di pravico do ustreznega dela premoenja po likvidaciji ali steaju izdajatelja. DPV (dobro poueni vlagatelji) 8211 fizina ali pravna oseba, ki vlaga svoje premoenje v vrednostne papirje ter ima ustrezna strokovna znanja in izkunje potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje. DZU (druba za upravljanje) 8211 je gospodarska druba, ki opravlja storitev upravljanja investicijskih skladov. Za opravljanje storitev mora imeti dovoljenje ATVP. FINANNI INSTRUMENTI 8211 jadi prenosljivi vrednostni papirji, investicijski kuponi vzajemnih skladov, instrumenti denarnega trga, opcije, terminske pogodbe, menjalni posli di drugi izvedeni posli. FOREX (tudi FX) - kratica za Devisa oz. Mednarodno menjavo Pojem se uporablja za trgovanje s tujimi valutami di zajema ve oblik takega trgovanja. FORWARD 8211 nestandardizirani izvedeni instrumen finanni za nakup oz. Prodajo vrednostnega papirja, blaga, tuje valute ali drugih finannih instrumentov po dogovorjeni ceni z dostavo in plailom na dogovorjen dan v prihodnosti. MASA DEPAN 8211 standardizirani izvedeni instrumen finanni za nakup oz. Prodajo vrednostnega papirja, blaga, tuje valute ali drugih finannih instrumentov po dogovorjeni ceni na doloen datum v prihodnosti. S temi finannimi instrumenti se trguje na organiziranem trgu. INVESTICIJSKA DRUBA 8211 zaprti tip investicijskega sklada. Organiziran je kot delnika druba, katere edina dejavnost je nalaganje premoenja delniarjev v vrednostne papirje in druge likvidne finanne nalobe po naelih razpritve tveganj. INVESTICIJSKI SKLAD 8211 je skupek premoenja, katerega edini namen je javno zbiranje denarnih sredstev fizinih di pravnih oseb (vlagateljev) di nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje di druge likvidne finanne nalobe po naelu razpritve tveganj. Oblikuje se lahko kot vzajemni sklad, ki ni pravna oseba oziroma ustanovi kot investicijska druba, ki je gospodarska druba. IOSCO - mednarodno zdruenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev, ustanovljeno leta 1983, s sedeem v Madridu. IZDAJATELJ 8211 je oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne papirje. KDD (klirinko depotna druba) 8211 je organizacija, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavlja in izpolnjuje obveznosti iz posoln z vrednostnimi papirji (kliring) ter vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. KOLEKTIVNI NALOBENI PODJEM V VREDNOSTNE PAPIRJE (KNPVP oz. Vzajemni sklad, angl. UCITS) - je skupek premoenja katerega edini namen je javno zbiranje denarnih sredstev vlagateljev in nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne finanne sredstva po naelu razpritve tveganj. Njegovo premoenje je razdeljeno na enote. Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva, da se mu njegove enote premoenja odkupijo oziroma izplaajo po dnevni vrednosti. Upravlja ga druba za upravljanje. V Sloveniji se KNPVP oblikuje kot vzajemni sklad. KROVNI SKLAD 8211 vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali ve podskladov, ki jadi oblikovani kot loeno premoenje, pri emer vsak podsklad opredeljujeta poseben nalobeni cilj di nalobena politika. LEARINE 8211 nadomestilo za vzdrevanje stanj vrednostnih papirjev, ki jih imetnikom vrednostnih papirjev zaraunavajo banke ali borznoposrednike drube, na podlagi tarife KDD. MATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI 8211 vrednostni papirji, izdani kot pisne listine. V slovenski praksi jadi redkost. MTF 8211 vestranski sistem trgovanja, ki povezuje interese glede prodaje di nakupa finannih instrumentov tevilnih oseb. Vodi oz. Upravlja ga BPD ali borza NALOBENI CERTIFIKATI 8211 sehingga strukturirani finanni instrumenti, ki se glasijo instrumen instrumen finanni na nek, na primer indeks, valuta, obrestna mera di surovina. NEMATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI 8211 jadi vrednostni papirji, izdani v elektronski obliki in so vpisani v centralni register nematerializiranih papirjev, ki ga v RS vodi KDD. NOTRANJA INFORMACIJA 8211 informasi je vsaka, ki je natanna, ni splono znana di se nanaa na izdajatelja finannih instrumenov ali na doloen instrumen finanni. E se taka informasi razkrije javnosti, bi verjetno pomembno vplivala na ceno finannega intrumenta oziroma na ceno iz njega izvedenih finannih instrumentov (cenovno obutljiva informacija). OBVEZNICA 8211 dolgoroni dolniki vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obvee, da bo imetniku v enkratnem znesku ali ve obrokih izplaal glavnico in tudi doloen znesek obresti. ODVISNI BORZNOPOSREDNIKI ZASTOPNIK - je fizina ali pravna oseba, ki na podlagi neomejene di nepogojne odgovornosti investicijskega podjetja, v imenu di za raun katerega deluje: (1) ponuja investicijske oz. Pomone investicijske storitve strankam oz. Morebitnim strankam, (2) sprejema di posreduje navodila ali naroila strank v zvezi z investicijskimi storitvami ali finannimi instrumenti, (3) prodaja finanne instrumente ali (4) svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh finannih instrumentov oz. Investicijskih storitev OPCIJA 8211 izveden instrumen finanni, ki daje imetniku pravico (ne pa tudi dolnost), da kupi oz. Proda premoenje, na katerega se glasi opcija, po vnaprej doloeni ceni di na doloen dan oz. Lakukan doloenega datuma PONZIJEVA SHEMA 8211 je nezakonita finanna shema, ki temelji na zavajanju udeleencev. Imenuje se po amerikem prevarantu iz zaetka 20. stoletja Charlesu Ponziju. Untuk je oblika denarne verige, bistvo pa je, da se denar ustvarja znotraj verige in ne z investiranjem v nalobe. Tisti, ki na novo pristopijo k verigi, s svjim vlokom financirajo druge, ki jadi v takni verigi vije. Razlog za daljo obstojnost teh verig je v tem, da so posamezniki pripravljeni vekrat vplaati zaetni zahtevani znesek. PREVZEM 8211 poloaj, ko prevzemnik sam ali skupaj z osebami, ki delujejo usklajeno z njim, dosise prevzemni prag (25-odstotni dele glasovalnih pravic v drubi, ki se prevzema). PROSPEKT 8211 je dokument, ki vsebuje vse predpisane informacije o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki jadi predmet ponudbe, da se vlagatelj na njihovi podlagi lahko odloi za vpisnakup vrednostnih papirjev. Prospekt mora objaviti izdajateljponudnik vrednostnih papirjev ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti oz. Izdajatelj ob uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu. Pred objavo prospekta mora izdajateljponudnik pridobiti odlobo ATVP o potrditvi prospekta. SPOT TRANSAKCIJA - vrsta transakcije, ki se izvede v dveh delovnih dneh od sklenitve posla (takojnja, promptna poravnava), navadno po trni ceni ob sklenitvi posla. SWAP 8211 je izvedeni instrumen finanni, kjer se dve stranki dogovorita, da zamenjata en denarni tok za drugega (vrednostni papir, valuto, obrestno mero) za doloeno asovno obdobje. TERMINSKI POSLI 8211 zavezujo dogovor med dvema strankama o prodaji oz. Nakupu instrumenta (doloene vrste blaga, npr. Devize, nafta, ito), po doloeni ceni di na doloen dan v prihodnosti. TRNA MANIPULACIJA 8211 je ravnanje na trgu (sklenitev posla, izdaja naroila za trgovanje), ki ustvarja napano ali zavajajoo predstavo glede ponudbe, povpraevanja ali cene finannega instrumenta oziroma zagotavlja umetno oblikovanje cen finannih instrumentov. Trno manipulacijo predstavlja tudi sklepanje navideznih poslov di razirjanje napanih ali zavajajoih informacij glede finannih instrumentov. USKLAJENO DELOVANJE - sodelovanje ve fizinihpravnih oseb pri pridobivanju vrednostnih papirjev drube, ki se prevzema, s ciljem pridobiti kontrolo nad drubo. Z vidika prevzemne zakonodaje se osebe, ki delujejo usklajeno, obravnava kot eno osebo. Njihovi delei delnic z glasovalno pravico v ciljni drubi se setevajo. VEP 8211 vrednost enote premoenja je enaka isti vrednosti vzajemnega sklada, deljena s tevilom enot premoenja vzajemnega sklada v obtoku. VLAGATELJ (INVESTITOR) 8211 je kupec vrednostnih papirjev ali oseba, na katero je naslovljena ponudba za nakup vrednostnih papirjev. VREDNOSTNI PAPIRJI 8211 jadi listine, ki vsebujejo doloene (premoenjske) pravice, ki jih bo izdajatelj vrednostnih papirjev izpolnil imetniku te listin. V sodobnem asu so veino listin zamenjali vpisi v centralni daftar nematerializiranih vrednostnih papirjev, kjer je zapisano kakne pravice ima iz vrednostnega papirja oseba, ki je vpisana kot njen imetnik. Z digitalizacijo vrednostnih papirjev se je omogoilo laje trgovanje z vrednostnimi papirji (npr. Na borzi). Najpogosteje obhat vrednostnih papirjev jadi delnice (lastniki vrednostni papirji) di obveznice (dolniki vrednostni papirji). Delnice poleg premoenjskih pravic v drubi (dividende) prinaajo tudi korporacijske pravice (glasovanje na skupini delniarjev). VZAJEMNI SKLAD 8211 je vrsta investicijskega sklada. Njegov namen je nalaganje sredstev vlagateljev v vrednostne papirje di druga likvidna finanna sredstva po naelu razpritve tveganj. Njegovo premoenje je razdeljeno na enote premoenja. Enote premoenja jadi izplaljive na zahtevo vlagatelja po dnevni vrednosti. Upravlja ga druba za upravljanje izkljuno v korist imetnikov enot premoenja. ZAKLADNE MENICE 8211 kratkoroni dolniki vrednostni papirji, ki jih izda drava. Praviloma begitu eno-, tri-, est- in dvanajstmesene. Ob izdaji vlagatelj vplaa diskontirani znesek, ob zapadlosti pa dobi izplaan nominalni znesek zakladne menice. Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev FOREX grafi FOREX pemula FOREX trenutni teaji FOREX tekmovanja di nagrade Cena zlata Ii di Najdi Brezplaen gram zlata Brezplaen poker z denarnimi nagradami Paypal raunDosezite bolje razumevanje trendov trgovcev pri posameznih instrumentih Ocenjujte in sprejemajte trgovalne odloitve glede na zadnje trende Prepoznajte Potencialne trgovalne prilonosti Opredelite dospetja, ki lahko prinesejo bolje rezultate Razvijte strategije v povezavi s trajanjem trgovanja Trgujte z vrednostnimi papirji, indeksi, valutami in blagom preko CFD-jev Trgovanje brez provizije Brezplaen povsem funkcionalen poskusni raun Napredni grafi in orodja za tehnino analizo Monost brezplane uporabe Kotacij v realnem asu Trgovanje z vzvodom Neprekinjeno trgovanje Pasar - Arsenal FC Mitra Uradni za forex trgovanje di trgovanje s CFD-ji Natannost Hitrost Doslednost
Tidak ada layanan-tax-on-sending-receiving-forex-trading
Binary-option-trading-signals-reviews