Etika berbincang bincang forex

Etika berbincang bincang forex

Profesional-forex-trader-income-property
Teknik forex sebenar v3 penuh
Forex-trader-pro-review


Belajar-forex-trading-in-south-africa Binary-option-signals-franco-harris Forex swing trading dengan analisis penawaran dan permintaan Syeikh mufti taqi uthmani forex Sr-lt-forex-trading Binary-option-system-dominator

Kod Etika Perniagaan dan Tatakelakuan Pengarah, Pegawai Pekerja PENGENALAN FXCM (quotFXCMquot), termasuk para afiliat dan entiti berhubungan, komited untuk mengekalkan kepercayaan dan kepercayaan orang awam dengan terang. Reputasi FXCM Ltd. sebagai syarikat yang adil, jujur ​​dan berintegriti sememangnya telah dikenali ramai dan merupakan aset korporat kami yang paling kenc. Kami menyedari bahawa kami tergantung pada pematuhan pekerja terhadap standar tatakelakuan beretika dan profesionalisme yang paling tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Tanpanya, kami mungkin tidak berpeluang untuk menempa sejarah gemilang dalam industri yang kami ceburi. Kod Etika Perniagaan dan Tatakelakuan Pekerja (Kod) menggariskan ringkasan standar yang sering diguna pakai oleh Syarikat, pihak pengurusannya dan para pekerjanya. Kod ini disusun untuk mempromosikan nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya serta menghalang berlakunya sesuatu salah laku. Kod ini penting bagi agar semua pekerja kita - serta masyarakat secara amina tahu mengenai standar yang kami telah tetapkan untuk diri kita sendiri. Setiap pekerja bertanggungjawab untuk kehadiran Kod, dan kegagalan untuk bersama agar bisa pelakunya tindakan tindakan yang mungkin termasuk pemecatan, dan kesusaha boleh dirujuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan badan usaha yang lain, di mana. Bagi apa-apa bentuk tatakelakuan yang tidak secara khusus dalam Kod ini, pekerja diarahkan untuk berbincang dengan penyelia mereka atau wakil Bahagian Undang-Undang atau Pemondokan yang bersesuaian, namun pada akhirnya, mereka berkewajipan untuk menggunakan sarana yang baik dan bertindak sejajar dengan semangat, Prinsip dan nilai yang termaktub dalam Kod. UNDANG-UNDANG PERATURAN YANG MENTADBIR Objektif FXCM adalah untuk memberikan nilai dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami di samping memaksimumkan pengalaman dagangan mata wang asing. Walau apa pun, Syarikat sentiasa mengutamakan pemondokan undang-undang dan peraturan berbanding keuntungan. Semasa melakukan hubungan perniagaan, kita haruslah dikirimi semua peraturan. Forex Capital Markets Limited diadem dengan Pihak Berkuasa Tatasusila Kewangan (Financial Conduct Authority, FCA) di London, nombor pendaftaran firma 217689. Tarikh kelulusan FCA berkuat pada tanggal 27 Mei 2003. Para afiliat LTD FXCM juga berdaftar dengan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (Commodity Futures Komisi Perdagangan, CFTC) sebagai Saudagar Komisen Niaga Hadapan (Futures Commission Merchant, FCM) di Amerika Syarikat atau pemegang Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia (Nombor 309763) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (Australian Securities and Investment Commission, ASIC), ARBN dengan ASIC berada 121934432. Di Paris, FXCM Perancis didaftarkan dengan Autorit de Contrle Prudentiel (ACP), sebagai cawangan Forex Capital Markets Limited. Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan (Securities and Futures Commission, SFC) di Hong Kong. NILAI-NILAI ETIKA TERAS INTEGRITI FXCM menyedari bahawa kejayaan kami tergantung kepada integriti Syarikat berserta kepercayaan dan kepercayaan orang awam terhadap keutuhan ini. Kami menghormati para pelanggan kami, menepati komitmen kami, dan telus untuk hanya menjanjikan apa yang kami dapat penuhi. JUJUR FXCM telah menetapkan satu syarat am untuk bahawa sebarang komunikasi tidak boleh memperdaya atau mengelirukan orang awam. FXCM percaya bahawa kesungguhan untuk berlaku jujur ​​tidak sepatutnya hanya untuk ukuran undang-undang sebaliknya, ia haruslah disemai sebagai satu prinsip untuk meningkatkan volume pelabur agar setiap langkah dapat diambil untuk memastikan komunikasi dengan pelanggan dan kandungan bahan-bahan promosi tepat dan lengkap. Maklumat yang tepat dan lengkap membolehkan pelakunya buat bijak dan oleh yang demikian, sebarang pernyataan inginlah dengan sempurna untuk mengelakkan kekeliruan atau salah tanggapan. SAKSAMA FXCM berkomit untuk memberikan layanan yang sama seperti layanan yang kami inginkan kepada setiap orang yang sedang bersama kami. Kami mengaplikasikan pendekatan ini dengan cara yang konsisten tanpa sebarang bebas dari pelabur syarikat gergasi hinggalah kepada pemegang akaun individu kami. Kami bersaing dengan agresif untuk melebarkan aset dan perniagaan kami secara keseluruhannya, namun dia melakukan dengan adil, beretika dan melalui cara yang sama-sama tidak melanggar segala undang-undang dan peraturan terkait, serta prinsip-prinsip dan prinsip yang termaktub dalam Kod ini. Rekod kecemerlangan kami telah menghasilkan melalui kompetisi perniagaan yang telus dan saksama. Kami tidak pernah memperoleh kelebihan melalui amalan-amalan perniagaan yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang. Kami sentiasa berusaha untuk berlaku adil semasa dengan semua pelanggan, pembekal perkhidmatan, firma-firma lain dan rakan-rakan sekerja kami. Kami melakukan kerja sama dengan sesiapa sahaja melalui manipulasi, bapak atau menyalahgunakan maklumat sulit, memberikan gambaran yang salah mengenai fakta-fakta material, atau sebarang bentuk amalan tak adil yang lain. BERTANGGUNGJAWAB FXCM terkenal sebagai sebuah syarikat yang memenuhi komitmen dan tanggungjawabnya terhadap para pelanggan kami, pekerja, pembekal perkhidmatan, pihak-pihak yang berkuasa, badan kawal selia, perusahaan media, dan masyarakat. Kepada pelanggan, kami komit untuk membekalkan produk dan perkhidmatan kami dengan cekap, inovatif dan konsisten dengan keperluan mereka, serta menyediakan persekitaran perdagangan yang ideal, lancar, boleh dipercaya, mudah dan menguntungkan. Kepada pekerja, kami menawarkan jawatan yang mencabar dalam persekitaran profesional dan mesra di samping peluang sama rata untuk mendorong pembangunan profesional berdasarkan prestasi. Kepada pembekal perkhidmatan, kami berhasrat untuk membina hubungan yang bisa memanfaatkan semua pihak sambil mempromosikan prinsip-prinsip Kod sepanjang proses tersebut. Kepada badan kawal selia, kami berazam untuk melayani dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, syarat yang berhubungan dan standar amalan perniagaan yang baik. Kami-sekali kali tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar undang-undang dan peraturan demi mendapatkan keuntungan sebaliknya, kami menawarkan kerjasama dan bantuan kepada pihak-pihak yang berkarya untuk mengukuhkan volume pelabur. Kepada firma-firma lain, kami komit untuk melakukan amalan perniagaan dan persaingan yang beretika dan adil dengan membekalkan produk dan perkhidmatan yang lebih baik untuk pelanggan. Kepada pihak media, kami dikirim untuk menyediakan liputan dan objektif yang tepat mengenai perniagaan kami. Sebagai ahli masyarakat secara amnya, kami menawarkan sokongan kepada pelbagai organisasi dan institusi yang untuk tujuan sosial, amal, pendidikan, kemanusiaan dan kebudayaan. Kami komit untuk terus menjadi ahli korporat yang prihatin, bertanggungjawab dan cakupan undang-undang. CEKAP dengan membuat pelaburan yang banyak dari segi masa, tenaga dan wang untuk membangunkan produk dan perkhidmatan tukaran wang asing yang dipertisp, FXCM telah berjaya menggondol pengiktirafan dunia sebagai peneraju dalam perdagangan mata wang dalam talian. Hasil, volum dagangan kami hampir tidak dapat ditandingi dalam industri ini, dan juga diperlukan untuk mewujudkan jalinan kerjasama yang mapan dengan pelbagai pembekal kecairan terbesar dunia, termasuk bank-bank di seluruh dunia, institusi kewangan dan pemain industri yang lain. Kami sangat menghargai kemahiran inovasi dan pengalaman kakitangan kami. Para eksekutif dan pekerja kami memiliki pengalaman luas dalam dagangan mata wang asing, dan ramai yang telah terlibat dalam perdagangan mata wang dalam talian sejak era awal industri. Kami memiliki kelayakan yang unik dalam bidang masing-masing. BOLEH DIPERCAYAI Kebolehpercayaan merupakan mercu tanda FXCM dan juga produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan. Syarikat menyediakan rangkaian sokongan 24 jam 7 hari seminggu dalam pelbagai bahasa, dan perkhidmatan yang disediakan merangkumi jualan, urus niaga, pentadbiran dan bantuan teknikal. Matlamat kami adalah untuk memberi jaminan kepada pelanggan bahawa mereka boleh tergantung kepada kami, untuk membolehkan mereka memberi lebih tumpuan ke strategi pelaburan masing-masing. NILAI PROFESIONAL TERAS: AMALAN PERNIAGAAN PEMATUHAN KEPADA PERATURAN FXCM mengiktiraf masalah semua undang-undang, peraturan, syarat, polisi dan standar yang berkenaansama ada dalaman atau luarandan pematuhan yang sempurna. Kami komit untuk mengekalkan disiplin pengurusan dan persekitaran kawalan dan pemasyat pertama. Sebagai firma FCA berdaftar, FXCM LTD dikehendaki memenuhi standar kewangan yang ketat, termasuk kecukupan modal atau keperluan sumber kewangan. Kami juga dikehendaki menghantar laporan kewangan secara berkala kepada badan-badan kawal selia kami, di dalam dan juga di luar negeri. FCA berperanan menguatkuasakan semua standar ini dengan ketat, dan juga berhak mendenda firma danatau menamatkan status pendaftaran mereka yang terkait dengan undang undang. PERLINDUNGAN WANG PELANGGAN Wang pelanggan yang didepositkan oleh pelanggan Runcit akan diasingkan oleh FXCM Ltd menurut piagam keselamatan wang pelanggan FCA. USAHA WAJAR FXCM melaksanakan usaha-usaha yang wajar bagi kami yang menentukan kami pelanggan kami dan menjalankan transaksi berdasarkan semua undang-undang, peraturan dan syarat. FXCM mengusung Program Pengenalpastian Pelanggan, atau Polisi Kenali Anda, dengan mendokumenkan prosedur kami untuk mendapatkan, mengesahkan dan merekodkan maklumat yang bisa mengenal pasti setiap pemegang akaun kami dengan tepat. Semua pekerja dikehendaki menurut polisi dan prosedur Program Pengenalpastian Pelanggan dan Polisi Kenali Pelanggan Anda. KOMUNIKASI Polisi FXCM menentukan bahawa segala komunikasi dari pihak kami siaplah lengkap, saksama, benar, tepat pada masanya dan boleh difahami. Polisi ini terpakai untuk semua komunikasi dengan pihak-pihak yang bertenaga, badan kawal selia, pekerja, pelanggan dan pihak media. Semua pekerja yang terlibat dalam proses pendedahan maklumat kami (termasuk pihak pengurusan atasan) bertanggungjawab untuk mendokong polisi ini. Secara khusus, individu-individu ini perlu mengintensifkan diri dengan keperluan pendedahan yang berkenaan, dan mereka biasa saja memberikan gambaran yang salah, tidak mengendahkan atau menyebabkan orang lain memberikan gambaran yang salah atau tidak mengendahkan fakta-fakta material kepada orang lain, sama ada Di dalam atau di luar Syarikat, termasuk juruaudit bebas kami. Mereka yang bertindak selaku penyelia dalam proses pendedahan ini wajib dilaksanakan tugas mereka dengan rajin dan tekun. BUKU REKOD Semua rekod FXCM terkait transaksi dan tanggung jawab kami terhadap akaun pelanggan perlu dicatatkan dengan lengkap, benar dan tepat pada masanya. Kami mengekalkan sistem kawalan perakaunan dalaman yang teliti untuk menjamin kebolehpercayaan dan jaminan kecukupan rekod akaun pelanggan kami serta laporan penyobatan yang akan dijanakan. Semua rekod disimpan mengikuti tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan hubungan. FXCM komited untuk melaksanakan proses audit dalaman dan luaran yang bebas, cekap dan efisien untuk menyokong proses operasi kami di samping membantu kami mengenal pasti dan terjemah sebarang isu perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau audit. Para pengurus kami penuh dengan pihak juruaudit untuk mencapai dan melaksanakan strategi penyelesaian dengan cekap dan tepat pada masanya. KERAHSIAAN FXCM mengaplikasikan instrumen yang sesuai untuk mengawal dan mengingat pemindahan maklumat sulit dan sensitif di dalam dan di luar Syarikat, sekiranya perlu. Kami tidak akan sengaja mendedahkan maklumat bukan umum berhubung perniagaan kami, pelanggan kami or pekerja kami, dilatih jika ianya berkait dengan penghantaran perkhidmatan kepada pelanggan kami, kami diminta oleh pelanggan kami, atau sepertimana dikehendaki oleh undang-undang. FXCM berusaha untuk mengekalkan dialog yang telus dan terbuka dengan para pelanggan kami dan pihak-pihak lain, berdasarkan prinsip kesaksamaan, saling hormat-hormat dan profesionalisme. PENGURUSAN RISIKO FXCM menasihatkan pelanggan untuk ditanggung bijak, berdisiplin dan berpengetahuan dalam mengambil risiko. Bagi pihak kami, segala hal yang terkait dengan keadaan darurat, dikawal dan diuruskan berdasarkan prinsip pemementeran persyaratan kerja dan peraturan yang sewajarnya. ANTIPENGUBAHAN WANG HARAM Pengubahan wang haram ada proses di mana individu atau perniagaan cuba untuk sumber sumber dan pemilikan hasil-hasil yang dihasilkan melalui aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti penipuan, pencurian, pengedaran dadah atau sebarang jenayah lain. Pengubahan wang haram juga mungkin bisa menggunakan dana yang sama untuk membiayai aktiviti keganasan. Pelbagai produk dan transaksi kewangan, termasuk yang berhubung dengan pasaran tukaran asing, timah dalam skim pengubahan wang haram. Sejajar dengan itu, kami bertindak secara agresif untuk mengelakkan Syarikat banyak digunakan sebagai alat untuk aktiviti. Pengubahan wang haram adalah kesalahan jenayah dan pelakunya danatau pemudah cara tindakan jenayah dan sivil yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda. Untuk memperluas undang - undang dan peraturan hubungan antipengubahan wang haram, FXCM telah melaksanakan beberapa contoh dan prosedur untuk mengesan, menghalang dan melaporkan aktiviti pengubahan wang haram atau sebarang aktiviti lain yang mencurigakan. PENINGKATAN BERTERUSIA KODE ini tidak mewujudkan kewajipan yang akan mengikat FXCM secara sah atau memberikan pemilikan sah kepada pekerja kami atau orang lain, kami sentiasa aktif menyemak prestasi lampau kami dan berusaha untuk nilai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada disini. NILAI-NILAI PROFESIONAL TERAS: AMALAN PENGGAJIAN KOMITMEN FXCM TERHADAP KECEMERLANGAN PEKERJA PELUANG FXCM berhasrat untuk mewujudkan dan mengekalkan profesional yang dapat menarik, membangunkan dan mengekalkan individu cemerlang. Kami menawarkan kesempatan sama rata, tanpa syarat bangsa, negara asal, keturunan, jantina, kecenderungan seksual, agama, umur, ketemuayaan fizikal, masalah perubatan atau kehamilan. Kami tidak akan bertolak-ansur dengan sebarang bentuk perbuatan yang menyalahi undang-undang seperti diskriminasi, gangguan, serangan atau tindakan balas. Pekerja dinasihatkan untuk Buku Panduan Pekerja untuk polisi gangguan dan prosedur laporan kami yang lengkap. SISTEM GANJARAN KOMPETITIF FXCM menawarkan budaya kerja berasaskan prestasi, dengan sistem ganjaran yang bersifat kompetitif dan penilaian, dengan mengambil kira bantuan peribadi pekerja kepada usaha kita secara keseluruhan dan pemenuhan nilai dan prinsip yang ditetapkan dalam Kod ini. Rakan-rakan niaga dan pihak pengurusan kami mengekalkan polisi pintu terbuka agar setiap pekerja dapat berbincang dan bersemuka dengan pihak pengurusan pada bila-bila masa. PELANGGARAN Kami akan membuat penilaian sama ada adanya Kod yang berlaku dan, bila ada, tentu sama ada langkah-langkah yang perlu diperhitungkan dengan pelaku dan orang-orang lain yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Langkah-langkah disiplin ini mungkin termasuk, tidak terhad, kaunseling, teguran lisan atau bertulis, amaran, tempoh percubaan atau penggantungan kerja tanpa gaji, penurunan pangkat, peraturan ganjaran, pemecatan, restitusi dan tindakan undang-undang. Kami mungkin akan mengetepikan peruntukan Kod ini dalam beberapa situasi tertentu. Sebarang pengetepian Kod boleh diluluskan hanya dalam situasi terkecuali, selepas semakan pihak pengurusan. Mana-mana pekerja yang percaya bahawa dia berhak mendapatkan pengetepian maulah membincangkan perkara tersebut dengan Kaunsel Am kami danatau Ketua Pegawai Pemondokan. TANGGUNGJAWAB PEKERJA Setiap pekerja FXCM bertanggungjawab untuk semua peraturan-peraturan, peraturan, syarat dan ketentuan dalaman FXCM, termasuk prinsip-prinsip yang termaktub dalam Kod ini. Tanggungjawab ini menghendaki pekerja membiasakan diri dengan undang-undang, peraturan, syarat, garis panduan, manual dan amalan perniagaan terbaik yang baharu yang berhubungan dengan tugas mereka, dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. FOKUS KEPADA PELANGGAN Kami terus aktif melakukan inisiatif untuk keistimewaan kami juga menandingi firma-firma lain dalam aspek khidmat pelanggan. Kami menghendaki dan menggalakkan para pekerja kami untuk menyemai pendekatan yang terhormat, dan untuk melayan pelanggan kami dengan penuh adab, profesionalisme dan rasa hormat. KERJA BERPASUKAN Kami menghendaki para pekerja kami bertindak sebagai satu pasukan dan berusaha sedaya-upaya untuk mencapai matlamat yang sama. Kami menghendaki pekerja kami dengan niat baik, teliti, cekap, mahir dan tekun pada setiap masa, dan tanpa memberikan sebarang gambaran yang salah mengenai fakta-fakta material. KERAHSIAAN Sepanjang tempoh perkhidmatan, pekerja mungkin akan dibenarkan akses maklumat berkenaan pelanggan kami, amalan perniagaan, sistem, pelan pemasaran atau strategi yang dimiliki oleh FXCM atau pelanggan kami. Pekerja dilarang membeli atau menggunakan, sama ada semasa atau selepas penggajian mereka dengan FXCM, sebarang maklumat yang mereka terima atau bangunkan, pelaut untuk tujuan perniagaan yang sah atau di mana ia dimandatkan secara sah. Ini termasuk, tidak terhad, maklumat yang tersimpan dalam mana-mana sistem komputer dan juga perancang proprietari yang dibangunkan oleh FXCM. Mana-mana pekerja yang mengetahui sebarang maklumat sulit bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut, dan untuk disedahkannya kepada pihak dalaman hanya berdasarkan keperluan. Pekerja yang maulah hati-hati semasa mengendalikan maklumat sulit dan menarik dari segi perkara-perkara sulit dengan cara yang mudah ditafsirkan atau digunakan oleh pihak ketiga. KONFLIK KEPENTINGAN Konflik kepentingan peribadi timbulnya pilihan orang pilihan antara kepentingan peribadi mereka (kewangan atau sebaliknya) dan kepentingan Syarikat. Konflik kepentingan boleh menjejaskan integriti Syarikat secara amnya. Oleh yang demikian, sebenarnya-sekali tidak boleh mengetepikan kesetiaannya kepada Syarikat untuk meraih keuntungan dan manfaat peribadi. Semua pekerja dikehendaki bertindak demi kepentingan terbaik Syarikat. Mana-mana pekerja yang suka dengan situasi di mana keobjektifannya mungkin dipersoalkan akibat kepentingan diri atau keluarga atau hubungan peribadi maulah berbincang dengan penyelianya atau wakil Bahagian Perundangan atau Pematuhan yang berkenaan. Selain itu, mana-mana pekerja yang menyedari berlakunya transaksi material atau hubungan yang dijajar bisa dijemput bisa menimbulkan konflik kepentingan peribadi yang pasti membincangkan perkara tersebut dengan penyelia atau Pegawai Perundangan atau Kepatuhan. PENGGAJIAN LUAR SYARIKAT Penggajian dan penyertaan dalam aktiviti lain di luar Syarikat prestasi minim tugas-tugas individu sebagai pekerja FXCM. Pekerja yang berkhidmat sebagai pengarah, pemegang amanah atau pegawai (sama ada yang berbayar, tidak dibayar, dipilih, dilantik atau sebagainya) dalam apa-apa perniagaan selain FXCM perlu kelulusan dari Bahagian Perundangan atau Kepatuhan. Melainkan yang khas telah diberi, pekerja dilarang berkhidmat dalam lembaga atau jawatan dengan firma-firma lain dalam industri mata wang asing, terutamanya dengan mana-mana pelanggan kami. SOALAN MENGENAI KOD DAN LAPORAN PELANGGARAN pekerja digalakkan untuk berbincang dengan penyelia sekiranya mereka berasa ragu-ragu mengenai tindakan terbaik yang perlu diambil dalam situasi situasi. Sebarang soalan kenal Kodak dan bisa pakai penyelia anda atau Bahagian Perundangan atau Pemurah. Sekiranya berlaku sebarang atas undang-undang, peraturan, syarat atau kode ini, kami menggalakkan anda untuk melaporkan secara terus menerus kepada penyelia dan wakil Bahagian Perundangan dan Pematuhan yang berkenaan atau, di mana harus, secara terus menerus kepada pihak pengurusan atasan. Laporan oleh pegawai dan pekerja boleh dibuat tanpa rahsia tanpa nama nama. Sekiranya dilakukan oleh pengarah, kakitangan kanan dan pegawai, laporan begitu mau diserahkan kepada wakil Bahagian Perundangan atau Pematuhan yang menjahitnya. Menurut Polisi Pemberi Maklumat FXCM, mana-mana pekerja boleh, ikuti pertimbangan mutlaknya, laporkan kepada Jawatankuasa Audit, Kaunsel Am atau Hotline Etika dan Pemilai Syarikat, sama ada secara terbuka, rahsia atau tanpa nama tentang (i) sebarang hal-hal perakaunan, kawalan Perakaunan dalaman atau audit yang diragui (ii) ketakpatuhan dengan terma-terma perundangan dan kawal selia yang berhubungan atau dengan Kod atau (iii) tindakan balas terhadap pekerja dan individu yang telah membuat laporan, dengan niat yang baik, mengenai hal-hal perakaunan, Kawalan perakaunan dalaman atau audit yang meragukan, melalui sebarang kaedah yang tersedia termasuk: secara bertulisan FXCM (ldquoFXCMrdquo), Perhatian: Komite Audit atau Penasihat Umum, 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 dengan menghubungi (877) 882 -3925 pada bila-bila masa atau dengan akses iwf.tnwgrcfxcm dan memuat naik pesanan. Mana-mana pihak lain yang berminat boleh dilaporkan ke Jawatankuasa Audit, Kaunsel Am atau Hotline Etika dan Pemondokan Syarikat mengenai sebarang isu yang diragui terkait perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau hal-hal audit yang lain, dakwaan perundangan atau tindakan balas, Perenggan sebelumnya Mana-mana laporannya dipersilahkan dengan nama individu yang menghantar laporan. Semua laporan yang maulah dibuat berdasarkan fakta dan ras andaian atau kesimpulan, dan maulah mengandungi maklumat spesifik yang memungkinkan bagi memudahkan penilaian. Selain itu, semua laporan haruslah mengandungi maklumat kukuh untuk memulakan sias, termasuk, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, nama, Atau gangguan dari hal tersebut, dan, setakat yang boleh, anggaran impak atau kerugian Syarikat menurutnya tersebut. Hotline di atas dan halaman web oleh pembekal perkhidmatan luar yang bebas untuk memudahkan siapa-mana pekerja syarikat atau tempat lain buat laporan. Pekerja dapat menghantar laporan secara sulit dengan nama dirahsiakan, dan mereka juga tidak perlu kukenal. Hotline di atas dan pembekal perkhidmatan halaman web akan menerangkan kepada setiap pemanggil tentang prosedur untuk membuat susulan laporan (termasuk maklumat tambahan yang boleh diberikan oleh pemanggil pada masa akan datang). Syarikat blok keras sebarang tindakan balas terhadap mana-mana pengarah, pegawai atau pekerja yang terbawa laporan yang dibuat atas niat baik.Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Dalam keseharian kita, selalu ada hal yang kita bicarakan dengan orang lain. Akankah, tentu tidak menutup kemungkinan kita membuat orang lain tersinggung pada saat kita berbicara, berbincang, dan sebagainya. Saat berbicara kita pasti menggunakan lidah. Lidah, adalah salah satu hal yang banyak membuat manusia masuk neraka, karena ketidakmampuan manusia itu sendiri dalam menjaga lidahnya. Rasulullah saw. Bersabda: bintang dosa anak Adam karena lidahnya. (HR Ath-Thabrani dan Al Baihaqi) Di hadis lainnya, Rasulullah juga bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir yang maulah yang baik-baik atau diam. (HR Bukhari) Dari hadis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menjaga lidah adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang beriman saja. Maka dari itu, pada postingan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa etika dalam berbicara. Yaitu: 1. Ada pepatah yang mengatakan: Berfikirlah sebelum tindakan. Jadi, sebelum berbicara dengan orang lain, alangkah dasar kita menyusun kata-kata yang kita gunakan terlebih dahulu. 2. Saat seseorang berbicara, maka dengarkanlah dengan seksama, dan begitulah perkataannya, tunggulah sampai ia selesai berbicara. 3. Janganlah kita sedang membicarakan suatu topik pembicaraan yang berhubungan dengan orang lain, atau kita sama-sama tentang hal yang tidak disukainya, karena itu termasuk ghibah. Rasulullah saw. Bersabda: Tahukah kamu apa ghibah itu Para sahabat menjawab, Allah dan rasulNya lebih tahu. Dia bersabda, Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai. (HR. Muslim) 4. Bila bercanda, maka janganlah kita menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan tertawaan. 5. Rasulullah mengatakan: tentu aku bilang yang benar-benar saja. Jadi rasulullah tidak berbohong saat bercanda. Selain itu rasulullah juga bersabda: Celakalah orang yang saat ia berbicara ia berbohong, untuk membuat orang yang suka tertawa, celakalah dia, celakalah dia. (Al-Hadist) Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Forex-trading-jam-uk-cuaca
Forex-trading-usa-legal (2)